Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Kežmarská 30, Košice - Západ

572 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
37 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2019/20 - 2022/23)

6,8
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,4Testovanie 5
-Inšpekcia
8,2Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2022/23)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 5 nie sú za školský rok 2022/23 k dispozícii, keďže Testovanie 5 sa v danom roku nekonalo z rozhodnutia ministerstva školstva.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
53
58
55
na základe 53 žiakov
+Matematika
63
56
51
na základe 53 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
58
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
59
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
85
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
68
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
90
0,0
0,3
0 € na 572 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
12
6,5
10,5
37 učiteľov na 572 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
37 z 37 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
91
572
237
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
7,5 %
+Počet pedagógov
90
37
19
 

Komentár školy

PaedDr. Jana Poprocká, riaditeľka
Zameraním našej školy reagujeme na trend súčasnej doby, v ktorom rastú požiadavky na kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií a kompetencie súvisiace s technickým smerovaním. Od 5. ročníka pokračujeme v tradícii tried zameraných na matematiku a informatiku. Podporujeme nadaných žiakov tak, aby mali možnosť využiť svoje schopnosti pri reprezentácii školy na súťažiach, olympiádach a rôznych iných akciách. Každoročne máme množstvo úspechov našich žiakov na úrovni mestských, okresných a krajských súťaží v rôznych predmetových olympiádach. Veľké úspechy žiaci zaznamenávajú v streleckých a športových súťažiach. Výučbu anglického jazyka zabezpečujeme od 1. ročníka. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od 6. ročníka. Učíme žiakov písať inovatívnym nespojitým písaným písmom Comenia Script a aj tradičným spojitým písaným písmom. V škole tvoríme bezpečné prostredie s dobrou klímou, kde žiaci trávia čas efektívne, zaujímavo, zábavne a kde svoj potenciál môžu využiť naplno. Vyučujeme predmet životné zručnosti v 1. - 6. ročníku, v ktorom budujeme vzájomnú dôveru a rešpekt, otvorenú komunikáciu, ako aj snahu učiť sa zvládať svoje emócie. Pre súčasných žiakov pripravujeme rôzne podujatia, ako Vianočnú burzu, Novoročný koncert, karneval, Žiacky školský ples, Výstavu obrazov žiakov, rodičov a učiteľov školy - Kežmarská 30 plná umenia. Organizujeme školy v prírode, plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik, Olympijský festival detí a mládeže, školské výlety, podujatia ŠKD, ako Kežmarský maratón, Čarovný lesík, Mini Playback Show a mnoho ďalších. Dianie v škole prezentujeme na stránke EduPage, vydávame vlastný školský časopis a pravidelne uverejňujeme príspevky zo školského života na sociálnych sieťach Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Žiaci majú možnosť zakúpiť si školské oblečenie s logom K30. Pre propagovanie činnosti školy organizujeme eventy: Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, Večer otvorených dverí pre priateľov našej školy, Jesennú slávnosť, Vianočné matiné, Ples rodičov a priateľov tanca, Juniáles, slávnostné akadémie. Sme zapojení do projektov: Postavme školu spolu, Spolu múdrejší, Trilaterálny nemecko-poľsko-slovenský projekt, Klimatické záhrady, Školské mlieko, Tréneri v škole, Športové matiné, Zbierame použité batérie so Šmudlom, Školský altánok, Aktívna škola, Šplhanie Kežmarčiat, Čítame pre radosť a ďalších. Spoločným úsilím napĺňame naše motto: ZŠ Kežmarská 30 – Viac ako škola...

Komentáre používateľov