Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno

274 žiakov (z toho 27 externých)
2 zo sociálne znevýhodneného prostredia
28 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2012/13 - 2015/16)

3,8
škola s podpriemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
3,9Maturity
7,0Pridaná hodnota
3,9Nezamestnanosť absolventov
4,7Prijímanie na VŠ v SR
2,9Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
3,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2015/16)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
14
39
46
na základe 31 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
14
34
45
na základe 32 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
51
42
42
na základe 32 žiakov
+Anglický jazyk B1
24
50
56
na základe 54 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
69
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
4
24
39
na základe 9 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
55
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
70
1,40
-0,03
na základe 18 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
52
4,7 %
6,3 %
6 z 127 absolventov
+Regionálne uplatnenie
58
0,79
1,05
4,7 % oproti 6,0 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
22
9 %
28 %
11 z 127 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
57
92 %
88 %
11 z 12 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
64
0,0
1,1
0 € na 425 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
37
10,4
12,3
44 učiteľov na 425 žiakov
+Využívanie IKT / DT
76
80 %
59 %
35 z 44 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
3 052 €
2 717 €
1 296 922 € na 425 žiakov
+Vlastné zdroje školy
58
2,3 %
7,8 %
29 625 € k 1 267 300 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
73
425
330
+Počet externých žiakov
 
0
20
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
7,6 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
3
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,9 %
+Počet pedagógov
72
44
36
 

Komentár školy

PhDr. Eva Kóšová, zástupkyňa riaditeľky
Študijné odbory: - 6446 4 kozmetik VJS - 6317 6 obchodná akadémia VJS, VJM - 6426 4 vlasová kozmetika - NŠ VJS - 6421 4 spoločné stravovanie - N Š VJS, - 6403 4 podnikanie v remeslách a službách – NŠ VJS, VJM Učebné odbory: - 3355 2 stolár VJM - 3675 2 maliar VJM - 6456 2 kaderník VJS, VJM - 6445 2 kuchár VJS, VJM - 2964 2 cukrár VJM - 6444 5 čašník, servírka VJS, VJM Charakteristika školy: - veľmi dobré materiálno-technické podmienky pre vyučovanie (11 odborných učební: multimediálna učebňa, 2 učebne pre vyučovanie informatiky, učebňa pre výučbu jazykov, jazykové laboratórium pre vyučovanie cudzích jazykov, 2 odborné učebne strojopisu, 2 odborné učebne pre vyučovanie ekonomických predmetov, učebňa etickej výchovy, učebne pre vyučovanie odborných predmetov v odbore kuchár, čašník, cukrár - vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov - využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, uplatnenie inovatívnych metód vo vyučovaní, napr: vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov uplatňujeme metódu CLIL – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - praktické vyučovanie prebieha formou skupinového vyučovania a individuálneho vyučovania na pracoviskách školy a pracoviskách iných organizácií, prípadne súkromných podnikateľov - pestrá a bohatá ponuka rozvíjajúcich vzdelávacích aktivít (besedy, exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí) - bohatá krúžková činnosť: na škole pracuje 25 útvarov záujmového vzdelávania rôzneho zamerania, do ktorých je zapojených 441 žiakov - vynikajúce výsledky žiakov v rôznych vedomostných súťažiach a súťažiach zručností: úspešná reprezentácia školy na celoslovenskej výstave 'Mladý tvorca' a prvé miesto na celoslovenskom kole 'Pekná maďarská reč', atď. - úspešná projektová činnosť: mimoriadne úspechy v rámci programu e-Twinning - sme držiteľmi Európskeho certifikátu kvality eTwinning; získanie grantu v rámci celoživotného vzdelávania programu Leonardo da Vinci - Partnerstvá, keď sme uzatvorili partnerstvo s tureckou inštitúciou a Strednými školami v Rumunsku, Bulharsku a Portugalsku; zapojenie sa do projektu Slovenského výboru UNICEF 'Škola priateľská k deťom'. - dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektmi pri zabezpečení praktického vyučovania - realizácia záverečných skúšok za účasti SOPK v niektorých učebných odboroch - možnosti stravovania, ubytovania: stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a v školskom bufete; škola vlastné ubytovanie nemá, žiaci sú umiestnení v internátoch iných komárňanských SŠ. - možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, resp. možnosti ďalšieho štúdia: absolventi majú možnosť zamestnať sa v rôznych organizáciách podľa povahy vzdelania, založiť si vlastnú živnosť, pokračovať v štúdiu formou nadstavbového, pomaturitného štúdia a štúdia na vysokej škole. Ďalšie informácie sa nachádzajú nawebovom sídle školy: www.zssoskn.edu.sk

Komentáre používateľov