Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno

274 žiakov (z toho 27 externých)
2 zo sociálne znevýhodneného prostredia
28 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

5,1
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
4,9Maturity
-Pridaná hodnota
6,2Nezamestnanosť absolventov
4,2Prijímanie na VŠ v SR
0,3Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
3,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2008/09)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
35
52
56
na základe 66 žiakov
+Matematika
-
-
39
 
+Maďarský jazyk
30
46
50
na základe 16 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
57
54
51
na základe 16 žiakov
+Anglický jazyk B1
44
40
43
na základe 44 žiakov
+Anglický jazyk B2
57
58
56
na základe 2 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
10
26
41
na základe 34 žiakov
+Nemecký jazyk B2
1
25
64
na základe 2 žiakov
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
23
26,3 %
19,2 %
45 z 171 absolventov
+Regionálne uplatnenie
50
1,66
1,78
26,3 % oproti 15,8 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
76
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
81
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
65
0,0
1,3
0 € na 652 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
87
1,0
0,6
z max. počtu 2 súťaží
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
46
10,1
12,9
66 učiteľov na 652 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 372 €
2 103 €
894 642 € na 652 žiakov
+Vlastné zdroje školy
25
0,0 %
9,2 %
0 € k 894 642 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

PhDr. Eva Kóšová, zástupkyňa riaditeľky
Študijné odbory: - 6446 4 kozmetik VJS - 6317 6 obchodná akadémia VJS, VJM - 6426 4 vlasová kozmetika - NŠ VJS - 6421 4 spoločné stravovanie - N Š VJS, - 6403 4 podnikanie v remeslách a službách – NŠ VJS, VJM Učebné odbory: - 3355 2 stolár VJM - 3675 2 maliar VJM - 6456 2 kaderník VJS, VJM - 6445 2 kuchár VJS, VJM - 2964 2 cukrár VJM - 6444 5 čašník, servírka VJS, VJM Charakteristika školy: - veľmi dobré materiálno-technické podmienky pre vyučovanie (11 odborných učební: multimediálna učebňa, 2 učebne pre vyučovanie informatiky, učebňa pre výučbu jazykov, jazykové laboratórium pre vyučovanie cudzích jazykov, 2 odborné učebne strojopisu, 2 odborné učebne pre vyučovanie ekonomických predmetov, učebňa etickej výchovy, učebne pre vyučovanie odborných predmetov v odbore kuchár, čašník, cukrár - vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov - využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, uplatnenie inovatívnych metód vo vyučovaní, napr: vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov uplatňujeme metódu CLIL – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - praktické vyučovanie prebieha formou skupinového vyučovania a individuálneho vyučovania na pracoviskách školy a pracoviskách iných organizácií, prípadne súkromných podnikateľov - pestrá a bohatá ponuka rozvíjajúcich vzdelávacích aktivít (besedy, exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí) - bohatá krúžková činnosť: na škole pracuje 25 útvarov záujmového vzdelávania rôzneho zamerania, do ktorých je zapojených 441 žiakov - vynikajúce výsledky žiakov v rôznych vedomostných súťažiach a súťažiach zručností: úspešná reprezentácia školy na celoslovenskej výstave 'Mladý tvorca' a prvé miesto na celoslovenskom kole 'Pekná maďarská reč', atď. - úspešná projektová činnosť: mimoriadne úspechy v rámci programu e-Twinning - sme držiteľmi Európskeho certifikátu kvality eTwinning; získanie grantu v rámci celoživotného vzdelávania programu Leonardo da Vinci - Partnerstvá, keď sme uzatvorili partnerstvo s tureckou inštitúciou a Strednými školami v Rumunsku, Bulharsku a Portugalsku; zapojenie sa do projektu Slovenského výboru UNICEF 'Škola priateľská k deťom'. - dobrá spolupráca s podnikateľskými subjektmi pri zabezpečení praktického vyučovania - realizácia záverečných skúšok za účasti SOPK v niektorých učebných odboroch - možnosti stravovania, ubytovania: stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a v školskom bufete; škola vlastné ubytovanie nemá, žiaci sú umiestnení v internátoch iných komárňanských SŠ. - možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, resp. možnosti ďalšieho štúdia: absolventi majú možnosť zamestnať sa v rôznych organizáciách podľa povahy vzdelania, založiť si vlastnú živnosť, pokračovať v štúdiu formou nadstavbového, pomaturitného štúdia a štúdia na vysokej škole. Ďalšie informácie sa nachádzajú nawebovom sídle školy: www.zssoskn.edu.sk

Komentáre používateľov