Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Str. zdravot. škola, Daxnerova 6, Trnava

646 žiakov (z toho 66 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
92 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2012/13 - 2015/16)

7,3
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,8Maturity
6,1Pridaná hodnota
9,0Nezamestnanosť absolventov
5,5Prijímanie na VŠ v SR
0,5Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,5
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2015/16)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
80
52
46
na základe 93 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
42
 
+Anglický jazyk B1
51
57
56
na základe 72 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
69
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
53
39
39
na základe 19 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
55
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
69
1,39
-0,03
na základe 84 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
81
1,7 %
6,3 %
2 z 117 absolventov
+Regionálne uplatnenie
64
0,70
1,05
1,7 % oproti 2,4 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
67
37 %
28 %
55 z 148 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
38
87 %
88 %
55 z 63 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
64
0,0
1,1
0 € na 565 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
39
10,4
12,3
59 učiteľov na 565 žiakov
+Využívanie IKT / DT
0
3 %
59 %
2 z 59 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
2 775 €
2 717 €
1 567 915 € na 565 žiakov
+Vlastné zdroje školy
47
1,2 %
7,8 %
18 312 € k 1 549 600 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
90
565
330
+Počet externých žiakov
 
73
20
+Podiel externých žiakov
 
12,9 %
7,6 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
3
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,9 %
+Počet pedagógov
90
59
36
 

Komentár školy

Ingrid Juhásová, koordinátor projektov školy
Škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Škola je miestnym centrum DofE od šk. roku 2021/2022. Škola získala na obdobie rokov 2021-2027 Akreditáciu pre odborné vzdelávanie v programe Erasmus+. Akreditácia na programové obdobie 2021-2027 umožňuje škole zjednodušený prístup k financovaniu odborných mobilít z Erasmus+ programu EU. Vo svojich projektoch presadzuje škola horizontálne priority ako inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu. Škola sa zapojila do komplexného manažérskeho vzdelávania riaditeľov a učiteľov škôl s názvom Diamantová cena DofE. V 3. ročníku sa nachádza 32 učiteľov a riaditeľov z 15 škôl Slovenska. Škola spustila medzinárodný projekt STAND BY ME - Stojím pri Tebe, ktorý prepája mladých ľudí z Ukrajiny s ich rovesníkmi na tejto škole. Žiaci spolu zmysluplne trávia čas a nepremárňujú svoj potenciál. Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Škola je zapojená do projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Aktivity zamerané na cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sú zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií, čím sa následne zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu. Férová škola Škola je zapojená do projektu Férová škola, ktorej cieľom je prispieť ku skvalitneniu praktickej výučby v SZŠ Trnava budú naši absolventi lepšie pripravení poskytovať kvalitné služby v zdravotníckych zariadeniach, najmä v trnavskom regióne. Aktivity sú zamerané na modernizáciu vyučovacieho procesu modernizáciu priestorov internátu a bezbariérovosť v budove školy.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.