Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s MŠ, Dolné Orešany 209, Dolné Orešany

161 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
12 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2009/10 - 2012/13)

4,3
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
-Testovanie 5
6,5Inšpekcia
5,4Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2012/13)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
28
63
67
na základe 15 žiakov
+Matematika
69
65
59
na základe 15 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
62
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
69
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
27
76
82
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Podmienky výchovy a vzdelávania
26
74
79
inšpekcia v šk. roku 2006/07
+Výchovno-vzdelávací proces
51
81
79
inšpekcia v šk. roku 2006/07
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
90
0,0
0,2
0 € na 84 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
60
1,0
1,7
z max. počtu 9 súťaží
+Komparo - Matematika
97
1,0
0,2
z max. počtu 4 umiestnení
+Komparo - Slovenský jazyk
88
0,0
0,2
z max. počtu 4 umiestnení
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
71
11,9
10,9
10 učiteľov na 84 žiakov
+Využívanie IKT / DT
23
40 %
62 %
4 z 10 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
3 088 €
1 842 €
259 379 € na 84 žiakov
+Vlastné zdroje školy
51
0,0 %
1,4 %
0 € k 259 379 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

PhDr. Mária Tremková, riaditeľka
Najväčšie dosiahnuté úspechy žiakov i školy ZŠ Dolné Orešany za posledné roky možno nájsť v priloženom dokumente. K týmto úspechom žiakov by sme radi ešte doplnili úspechy školy v programe ERASMUS+. V tomto programe naša škola získala za posledných 5 rokov 3-krát grant v programe KA1-mobilita pedagógov (2015, 2017, 2019) a v roku 2020 sme získali grant v programe spolupráce škôl KA2- -mobilita žiakov. V roku 2020 sme okrem toho, ako jedna z mála škôl, získali akreditáciu v programe Erasmus+.

Komentáre používateľov

26.04.2021, 11:20, Mária Tremková
ZŠ s MŠ Dolné Orešany je moderná škola využívajúca inovatívne metódy práce a moderné technológie vo všetkých oblastiach. V škole sa využíva elektronický dochádzkový systém, elektronické platby, elektronické dokumenty (triedna kniha i žiacka knižka), elektronické prihlášky do MŠ, do 1.ročníka ZŠ i na stredné školy. Aj komunikácia s rodičmi prebieha elektronickou formou, vrátane vypĺňania a zasielania potrebných tlačív a vyhlásení. Škola je veľmi dobre vybavená - v každej triede je interaktívna tabuľa, každý pedagóg má školský notebook, okrem toho je v škole i špeciálna počítačová a tabletová učebňa. Všetci pedagogickí zamestnanci školy ovládajú ICT technológie, vrátane rozličných aplikácií, na vysokej úrovni. Vďaka tomu bol prechod na online formu vyučovania v období dištančného vzdelávania žiakov rýchly a bezproblémový.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.