Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava

370 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
54 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2019/20 - 2022/23)

6,7
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,2Testovanie 5
7,8Inšpekcia
6,7Testovanie 9
4,4Mimoriadne výsledky
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
3 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2022/23)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 5 nie sú za školský rok 2022/23 k dispozícii, keďže Testovanie 5 sa v danom roku nekonalo z rozhodnutia ministerstva školstva.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
55
 
+Matematika
-
-
51
 
+Maďarský jazyk
-
-
58
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
59
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
60
86
77
inšpekcia v šk. roku 2017/18
+Podmienky výchovy a vzdelávania
54
88
85
inšpekcia v šk. roku 2017/18
+Výchovno-vzdelávací proces
49
70
68
inšpekcia v šk. roku 2017/18
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
95
1,6
0,3
600 € na 370 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
86
14,6
10,5
54 učiteľov na 370 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
54 z 54 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
76
370
237
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
7,5 %
+Počet pedagógov
99
54
19
 

Komentár školy

Mgr. Natália Košlabová, súkromná základná škola BESST
Medzi úspechy školy patria aj nasledovné: 2012/2013 Matematika: Pytagoriáda - 1. miesto v obvodnom kole Matematický klokan – 100%-tná úspešnosť iBobor – 99 percentil Mathematics – top 10 v SR Matematická olympiáda – úspešný reprezentant Literatúra: Hollého pamätník, SR, 1. a 3. miesto Hollého pamätník, SR, 3. miesto Hollého pamätník, SR, 3. miesto Rozprávkové vretienko – 1. miesto Šaliansky Maťko – 2. miesto Moje prázdniny – 2. miesto Rôzne: Odysea mysle – Eurofest – 1. a 2. miesto Majstrovstvá v šachu SR – 1. miesto Superstar, okresné kolo, 2. miesto Olympiáda v AJ, krajské kolo, úspešný reprezentant Umenie: Moja Trnava, II. kategória, 1. miesto Moja Trnava, III. kategória, 1. miesto Čínske draky, II. kategória, 1. miesto Čínske draky, III. kategória, 1. miesto Vianočné aranžovanie, okresné kolo, 3. miesto 2013/2014 Matematika: Matematická olympiáda, okresné kolo, 4. miesto, 5. miesto, 6. miesto Pytagoriáda: 3 úspešní riešitelia Klokan: školský šampión a úspešní riešitelia, 12 žiakov iBobor, najúspešnejší bobríci – 3 žiaci, najúspešnejší benjamíni 3 žiaci, najúspešnejší kadeti 2 žiaci Literatúra: Hollého pamätník, obvodné aj okresné kolo 1. miesto Rozprávkové vretienko, 1. miesto Rôzne: Odyssea mysle, národné kolo, 1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo, 5. miesto Dejepisná olympiáda, okresné kolo, 4. miesto Chemická olympiáda, školské kolo, 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto BALTIE 2014 – okresné kolo, 1. miesto Superstar, 1. miesto, Kategória A, B, C aj D Detský čin roka – nominovaný žiak druhák Všetkovedko – titul Všetkovedko 7 žiakov Majstrovstvá okresu v šachu – 1. miesto Umenie: Animal planet – 1. miesto Maľovaný svet Vianoc – 3. miesto Pieseň o Mikulášovi – 1. miesto Jesenná láska – 3. miesto SUPERTRIEDA – 3 ocenenia Komparo - ôsmaci MATEMATIKA 77,77 % SLOVENSKÝ JAZYK 70,04 % Komparo - deviataci MATEMATIKA 70,83 % (v matematike naša škola dosiahla lepší výsledok ako 98,3 % zúčastnených škôl). SLOVENSKÝ JAZYK 70,67 % (v slovenskom jazyku a literatúre naša škola dosiahla lepší výsledok ako 98,2 % zúčastnených škôl). 2014/2015 Šport: školská atletická liga, 3. miesto školské majstrovstvá okresu v šachu, 4. miesto Trnavský šachový rebríček, 1. miesto ŠMO v gymnastickom štvorboji, 3. miesto Gymnastický štvorboj, krajské kolo 1. miesto Anglický jazyk: spelling competition day, 1. miesto Olympiáda ANJ, krajské kolo, 3. miesto Jazykový kvet, okresné kolo, postup Jazykový kvet, krajské kolo, 1. a 3. miesto Slovenský jazyk: Hollého pamätník, obvodné kolo, II. kategória, 2. miesto Hollého pamätník, okresné kolo, II. kategória, 3. miesto Prvosienky, II. kategória, 2. miesto Strašidelný príbeh, II. kategória, 3. miesto Súťaž školských časopisov, kategória C, 2. miesto Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, SR, 2. miesto Výtvarná výchova: Kone, 2. miesto Čo skrýva morské dno, 1. a 3. miesto Veľkonočné aranžovanie, 3. miesto Moja Trnava, II. kateg. 2. miesto VI. kategória, 1. miesto Rio de Janeiro, II. kategória, 1. miesto Rio de Janeiro, III. kategória, 1. miesto Hudobná výchova Superstar, okresné kolo, 1. miesto SuperTrieda, 2 ocenenia iBobor, úspešní riešietelia, 3 žiaci Pytagoriáda, okresné kolo, 3. 4. 6. 8. 12. a 14. miesto Vševedko – úspešitelia, 4 žiaci IQ Olympiáda – okresné kolo, 2. miesto a 5. miesto LaBáK – 2. miesto Olympiáda DEJ, okresné kolo, 2. miesto Komparo - ôsmaci MATEMATIKA 54,39 % SLOVENSKÝ JAZYK 69,71 % FYZIKA 43,51 % Komparo - deviataci MATEMATIKA 63,33 % (v matematike naša škola dosiahla lepší výsledok ako 97,6 % zúčastnených škôl). SLOVENSKÝ JAZYK 61,78 % (v slovenskom jazyku a literatúre naša škola dosiahla lepší výsledok ako 96,7 % zúčastnených škôl). Poznámka: Využívanie IKT: využívame interaktívne tabule, iPady na vyučovaní

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Na Slovensku je v školskom roku 2019/2020 do DofE zapojených 170 organizácií a škôl a takmer 3600 účastníkov. Viac informácií o programe je dostupných na www.dofe.sk.