Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 17, Poprad

470 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
30 pedagógov (šk. rok 2020/2021)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2017/18 - 2020/21)

7,0
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,2Testovanie 5
6,8Inšpekcia
8,3Testovanie 9
2,9Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,5
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2020/21)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 5 nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže Testovanie 5 sa v danom roku nekonalo kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 9 nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže Testovanie 9 sa v danom roku nekonalo kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
22
67
79
inšpekcia v šk. roku 2019/20
+Podmienky výchovy a vzdelávania
100
100
84
inšpekcia v šk. roku 2019/20
+Výchovno-vzdelávací proces
15
60
70
inšpekcia v šk. roku 2019/20
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
96
0,0
0,1
0 € na 470 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
7
6,4
10,7
30 učiteľov na 470 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
86
470
227
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
7,9 %
+Počet pedagógov
82
30
18
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

12.01.2022, 17:18, Marek Kmet
Škola, ktorá sa rozvíja v rôznych parametroch. Cez zlepšovanie fyzického prostredia školy, ktoré každoročne posúva štandard školy vyššie a vytvára žiakom i učiteľom príjemné prostredie. Ďalej snahou vytvoriť pozitívnu kultúru a klímu školy. A to aj autoevaluáciou a systematickou prácou s výstupmi EDO. Až po najpodstatnejšie zmeny, a to zmeny v triedach a vo vyučovacích štýloch učiteľov. Učitelia sa rozvíjajú kontinuálne a sú zapojení do viacerých projektov. Tie menia prístupy ku vzdelávaniu a posúvajú odovzdávanie vedomostí od transmisívneho štýlu ku konštruktivizmu. Bádateľsky a výskumne nastavené hodiny a rozpracované témy sú pre žiakov zaujímavejšie a vytvárajú nielen väčšiu databázu poznatkov, ale súčasne rozvíjajú aj kompetencie žiakov a sú pre žiakov zaujímavejšie.
12.01.2022, 14:58, Martina Rzymanová
Táto škola má nastavený systém vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, títo žiaci sú plne začlenený do života školy, do výchovno-vzdelávacieho procesu a dosahujú v rámci vzdelávania, ale aj sociálneho vývinu svoje maximá. Spolupráca školy-rodič- poradenské zariadenie je na výbornej úrovni, škola reaguje na zmeny a aktívne ich rieši. Škola má výborný inkluzívny tím, snaží sa riešiť aktuálne potreby žiakov so ŠVVP.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.