Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina

378 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
32 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2008/09 - 2011/12)

6,7
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,9Maturity
-Pridaná hodnota
9,5Nezamestnanosť absolventov
8,8Prijímanie na VŠ v SR
0,8Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,6
5 hodnotení
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2009/10)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
96
77
70
na základe 55 žiakov
+Matematika
63
66
63
na základe 20 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
68
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
62
 
+Anglický jazyk B1
92
79
67
na základe 37 žiakov
+Anglický jazyk B2
74
75
70
na základe 6 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
90
79
66
na základe 4 žiakov
+Nemecký jazyk B2
11
44
60
na základe 4 žiakov
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
78
1,8 %
5,5 %
1 z 56 absolventov
+Regionálne uplatnenie
75
0,18
0,49
1,8 % oproti 9,7 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
81
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
82
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
86
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
48
0,0
2,0
0 € na 307 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
32
0,0
1,0
z max. počtu 2 súťaží
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
70
10,1
12,2
31 učiteľov na 307 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 350 €
1 706 €
414 306 € na 307 žiakov
+Vlastné zdroje školy
85
3,6 %
9,4 %
14 480 € k 399 825 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

PhDr. Anna Poláčková, riaditeľka školy
Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina Zriaďovateľ gymnázia: Kongregácia školských sestier sv. Františka, Žilina Stupeň vzdelania a dĺžka štúdia: ISCED 2 - príma - kvarta osemročného štúdia ISCED 3A - kvinta - oktáva osemročného štúdia, 1.- 4. ročník štvorročného štúdia ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 štrnásť tried, 370 žiakov, vyše 50 zamestnancov, biologické, chemické a fyzikálne laboratórium, jazykové učebne, počítačová učebňa, dve katechetické miestnosti, študovňa, školská knižnica, dve telocvične, vonkajšie ihrisko, posilňovňa, školský internát, školský klub, školská jedáleň, kaplnka Záleží nám na dobrom vzdelávaní a výchove Gymnázium sv. Františka je prestížnou katolíckou školou, ktorá okrem dôrazu na vysokú úroveň vzdelania a na výchovnú zložku jej žiakov. Žiaci dosahujú výborné výsledky v externých testovaniach maturantov a umiestňujú sa na popredných miestach v rôznych vedomostných a športových súťažiach. Žiakom je ponúknutá počas štúdia kresťanská formácia v rámci duchovných obnov, ranných a celoškolských sv. omší, modlitby chvál a iných aktivít. Pre žiakov školy organizujeme exkurzie, výlety a poznávacie pobyty. Škola v rodinnom duchu Typická pre školu je rodinná atmosféra a priateľstvá, ktoré pretrvajú aj po skončení štúdia. Jeden deň na GSF Deň začíname sv. omšou o 7.00 hod. v kaplnke školy, ktorú hudobne doprevádzajú žiaci z jednotlivých tried. Prvá vyučovacia hodina (7.50 hod.) začína krátkou spoločnou modlitbou v triedach (v prípade významného obdobia alebo sviatku aj prostredníctvom školského rozhlasu).V rozvrhu sa nachádzajú vyučovacie hodiny, na ktorých sú celé triedy alebo hodiny delené na skupiny (napr. cudzie jazyky, prírodovedné predmety, katolícke náboženstvo, telesná a športová výchova...) Na škole sa vyučujú tieto cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský, francúzsky, latinčina. Veľká prestávka je po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút. Po skončení vyučovania žiaci majú možnosť obedovať v školskej jedálni. Popoludňajšie hodiny (8.-10. hodina) sú určené predovšetkým pre voliteľné a nepovinné predmety a semináre. Projekty školy Žiaci školy sa počas štúdia majú možnosť zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít, do prípravy školských benefičných koncertov, divadelných predstavení, SOČ, DOFE... Žiaci pripravujú školské športové turnaje, pomáhajú pri príprave zoznamovacích výletov nových žiakov školy a pod. Už šestnásť organizujeme celoslovenskú kampaň Červené stužky. DOFE Naše gymnázium získalo certifikát oprávňujúci poskytovať program DOFE – celosvetovo uznávaný a rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku od 14 do 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Absolventi programu DOFE môžu získať bronzový, strieborný alebo zlatý odznak úspešného absolventa medzinárodnej ceny vojvody z Edinburghu. Mimoškolské aktivity Žiaci majú možnosť navštevovať viaceré záujmové krúžky, ako napr. florbalový, futsalový, volejbalový, divadelný, matematický a iné podľa záujmu žiakov. Školský parlament Na gymnáziu funguje školský parlament ako samosprávny a reprezentatívny orgán žiakov školy. Je vedený voleným predsedníctvom a spolupracuje s Radou mládeže Žilinského kraja. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát. Školský internát má dve poschodia a je v ňom ubytovaných 40 žiakov. Študenti bývajú na izbách po dvoch až po štyroch, pričom každá izba má svoje sociálne zariadenie. Na oboch poschodiach sú malé kuchynky a súčasťou internátu je študovňa a kaplnka. Program školského internátu ponúka ubytovaných žiakom aj ďalšie aktivity, ako napr. tvorivé práce, dobrovoľnícke aktivity, športovanie a iné podľa záujmu žiakov. Absolventi Absolventi nášho gymnázia sú pripravovaní na štúdium na všetky druhy vysokých škôl ma univerzít doma i v zahraničí. Percentuálna úspešnosť prijatia dosahuje skoro 100%. Gymnázium sv. Františka z Assisi vychovalo počas svojho pôsobenia viac ako 1300 absolventov, ktorí študujú na univerzitách a vysokých školách doma i v zahraničí, alebo pracujú na rôznych pracovných pozíciách doma i v zahraničí. Niektorí z nich vyučujú na našom gymnáziu. Pri školských akciách a podujatiach (napr. oslavy výročí školy, športové turnaje...), absolventských stretávkach si nájdu čas na návštevu gymnázia. Tešíme sa, že škola vychováva už aj deti našich absolventov. Kontakt: Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline J.M. Hurbana 44 010 01 Žilina, Slovensko Telefón (spojovateľka): 041 562 39 35 Mobil (riaditeľka): 0917 548 583 email: gsfzilina@gsf.sk www.gsf.sk

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Na Slovensku je v školskom roku 2019/2020 do DofE zapojených 170 organizácií a škôl a takmer 3600 účastníkov. Viac informácií o programe je dostupných na www.dofe.sk.
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 3,7 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 27. miesto v rámci celého Slovenska.
04.12.2014, 12:39, Miroslav Strachota
Doporučujem všetkým, ktorí chcú mať deti v slušnom prostredí, s kvalitnou úrovňou výuky.