Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina

353 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
34 pedagógov (šk. rok 2020/2021)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2017/18 - 2020/21)

6,2
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
5,6Pridaná hodnota
5,8Nezamestnanosť absolventov
7,2Prijímanie na VŠ v SR
5,5Mimoriadne výsledky
6,5Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,6
5 hodnotení
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2020/21)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
Výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
Výsledky žiakov v pridanej hodnote nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
77
88
74
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
50
89
88
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
18
62
70
inšpekcia v šk. roku 2015/16
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
87
4,0
1,9
1 400 € na 353 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
50
9,6
12,3
34 učiteľov na 353 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
61
353
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,8 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,4 %
+Počet pedagógov
64
34
30
 

Komentár školy

ThLic. Blanka Timková, riaditeľka školy
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline - cirkevná škola zriadená v roku 1991 Kongregáciou školských sestier sv. Františka - ponúka záujemcom o štúdium 8-ročnú (po 5. ročníku ZŠ) a 4-ročnú (po 9. ročníku ZŠ) formu štúdia. Vybavenie školy: fyzikálne laboratórium, chemické laboratórium, biologická učebňa, multimediálna jazyková učebňa, dve počítačové učebne, katachetické miestnosti v podkroví, aula, tartanové ihrisko, školská klubovňa. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, školský bufet a školský internát s kapacitou 35 miest. Dosiahnuté mimoriadne úspechy: Žiaci školu úspešne reprezentujú v rôznych súťažiach od najnižších až po medzinárodné kolá. Medzi mimoriadne úspechy za posledných 10 rokov patrí: - reprezentácia Slovenska na medzinárodnej úrovni v biológii - v roku 2002 - v Lotyšsku; - v roku 2004 v Austrálii; - v roku 2008 - v Indii 2008 - postúpili až dvaja žiaci našej školy - 1 bronzová medaila - v roku 2009 - v Japonsku - 1 bronzová medaila - reprezentácia Slovenska na medzinárodnej úrovni vo fyzike - v roku 2003 - na Taiwane - v roku 2008 - vo Vietname - v roku 2009 - v Číne - 1 bronzová medaila - v roku 2011 - 1. miesto v celoslovenskom národnom finále na Physics Massterclasses - za odmenu sa družstvo našej školy zúčastnilo týždňového pobytu vo švajčiarskom Cerne - v rokoch 2006 a 2007 - súťažný projekt Euroscola - získali sme pobyt v EU parlamente v Štrasburgu - už 5. rok organizujeme celoslovenskú kampaň v boji proti AIDS - Červené stužky Ponuka voľnočasových mimoškolských aktivít: - rôzne krúžky : dramatický (každoročne uvedú na scénu jedno divadelné predstavenie pre školu i pre široké verejnosť), krúžok anglickej drámy, gitarové krúžky, športové krúžky (florbal, futsal, stolný tenis), žurnalistický (pripravuje sa školský časopis Brept), jazykové krúžky (ruský jazyk, španielsky jazyk), chemické experimenty, 'Out door club' (pre milovníkov adrenalínových výletov) a iné, - aktivity v školskej klubovni - besedy, filmy, koncerty, posedenia pri čaji, cappucine a horúcej čokoláde ... - aktivity pripravované Žiackou školskou radou - Filmová noc, Beh po schodoch, volejbalový turnaj, imatrikulácie, diskotéky, koláčikové stredy a iné, - pred začiatkom štúdia na našej škole - zoznamovacie výlety pre nových študentov (animátormi sú starší študenti a absolventi školy) Iné výhody: - zahraniční lektori na anglický a nemecký jazyk, - voľne prístupný bezdrôtový internet (WiFI) v budovách školy, - ponuka tuzemských i zahraničných výletov a exkurzií, - okrem vysokého vzdelanostného štandardu aj duchovný rozmer školy (duchovné obnovy, celoškolské a triedne sv. omše, stretká a iné)

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Na Slovensku je v školskom roku 2019/2020 do DofE zapojených 170 organizácií a škôl a takmer 3600 účastníkov. Viac informácií o programe je dostupných na www.dofe.sk.
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 3,7 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 27. miesto v rámci celého Slovenska.
04.12.2014, 12:39, Miroslav Strachota
Doporučujem všetkým, ktorí chcú mať deti v slušnom prostredí, s kvalitnou úrovňou výuky.