Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Štefánikova 4, Bytča

257 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
24 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2009/10 - 2012/13)

5,1
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
4,7Maturity
3,5Pridaná hodnota
9,1Nezamestnanosť absolventov
7,9Prijímanie na VŠ v SR
0,1Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,7
3 hodnotenia
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2012/13)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
30
70
72
na základe 91 žiakov
+Matematika
66
61
56
na základe 26 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
71
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
63
 
+Anglický jazyk B1
-
-
81
 
+Anglický jazyk B2
20
55
63
na základe 81 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
88
 
+Nemecký jazyk B2
4
25
44
na základe 10 žiakov
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
11
-3,68
0,33
na základe 60 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
67
3,3 %
5,6 %
3 z 92 absolventov
+Regionálne uplatnenie
71
0,24
0,49
3,3 % oproti 13,6 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
82
86 %
76 %
79 z 92 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
91
94 %
88 %
79 z 84 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
82
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
80
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
47
0,0
2,0
0 € na 405 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
100
2,0
1,0
z max. počtu 2 súťaží
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
53
9,4
12,0
38 učiteľov na 405 žiakov
+Využívanie IKT / DT
1
5 %
59 %
2 z 38 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 423 €
2 006 €
576 376 € na 405 žiakov
+Vlastné zdroje školy
64
0,8 %
7,9 %
4 315 € k 572 060 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola spolupracuje s esejistickou súťažou SOFIA. Súťaž kladie každý rok zaujímavú otázku, na ktorú majú študenti hľadať odpoveď formou argumentačnej eseje. Tento proces ich inšpiruje k hľadaniu právd o sebe a o svete, v ktorom žijú. Ponúka im možnosť kriticky rozmýšľať a tvorivo argumentovať. Osvojovanie si zručnosti písania akademickej eseje je užitočné pre budúce štúdium na univerzite (SOFIA ponúka detailný návod, vďaka ktorému sa túto zručnosť môže študent naučiť). Hľadanie odpovedí pomocou poctivej argumentácie a reflexie svojich postojov navyše formuje nielen myslenie, ale aj konanie a charakter. Študenti musia pri písaní pracovať s relevatnými zdrojmi, vďaka čomu sa konfrontujú s konkrétnymi dielami a konkrétnymi významnými autormi a mysliteľmi. Všetky eseje prechádzajú systematickým hodnotením našej odbornej poroty. Traja najlepšie vyhodnotení autori sú odmenení cenami.
01.12.2015, 23:28, Slavka Sitarčíková
Školský rok 2014/15 • Vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor • Takmer polovicu pedagogického zboru tvoria absolventi nášho gymnázia • 100% úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy • Aktívna spolupráca s vysokými školami (Žilina, Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Nitra, Zvolen...), gymnáziami i ZŠ v regióne • Spolupráca so ŽSK, Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline, CPPaPP v Bytči, Ligou proti rakovine; autoškolou, MÚ, organizáciami a klubmi v meste • Aktívna Žiacka školská rada a výbor RZ Projekty: • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – národný projekt • Digiškola – národný projekt • Realitný vodičák • „Záložka do knihy spája slovenské školy“ • ENGLISH WEEK – s lektorom • Noc výskumníkov • Bližšie k ľudským právam • Zápisník cestovateľa • Baterky na správnom mieste Naše naj... v oblasti súťaží: • Medzinárodná súťaž Pohár vedy NEURON – tím Gymnázia v Bytči obsadil 3. miesto v medzinárodnom kole v ČR • Unifikovaný futbal – reprezentácia v Chorvátsku, Maďarsku • Expert Geniality Show – 1. miesto v celoslovenskej súťaži • Stredoškolská odborná činnosť – niekoľkonásobná reprezentácia v celoštátnom kole • Majstrovstvá SR v hádzanej SŠ – 1. miesto • Literárna súťaž Ministerstva vnútra SR „Láska hory a vojna osudy prenáša” – 3. miesto • Súťaž družstiev prvej pomoci mladých 2015 – 2. miesto v regionálnom kole • Súťaž Junior Freshhh – matematika, biológia, chémia, fyzika, geografia • Športové súťaže SŠ – bedminton, beh • Programátorská súťaž Zenit a iBobor • Matematické súťaže – Náboj a GvoBoj • Výtvarné súťaže Biely bocian, Bienále fantázie • Hviezdoslavov Kubín • Mladý záchranár CO • Angličtina v pesničkách • Predmetové olympiády ... Tešíme sa na Vašu návštevu u nás, prípadne na www.gymbytca.edu.sk ...
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 1,4 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 64. miesto v rámci celého Slovenska.
18.02.2015, 21:03, Slavka Sitarčíková
SPOLU ZA ÚSPECHOM! Dovoľte mi prihovoriť sa Vám z pozície novozvolenej riaditeľky nášho gymnázia, ktorou som sa stala k 1.1.2015. S Gymnáziom v Bytči je však môj život bývalej žiačky a učiteľky spojený už viac ako dvadsať rokov. Sme gymnázium situované síce v malom mestečku, ale o to väčšie je srdce každého zamestnanca našej školy. Vyjadrujem presvedčenie, že v spolupráci so žiakmi, s takmer 100% kvalifikovaným pedagogickým zborom i ďalšími zamestnancami školy, rodičmi a ostatnou verejnosťou, regionálnymi inštitúciami vrátane Žilinského samosprávneho kraja, nášho zriaďovateľa, ako aj s mestom Bytča, na území ktorého sa nachádzame, bude naša škola naďalej napredovať. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu s Vami. Mgr. Slavka Sitarčíková, riaditeľka Gymnázia v Bytči