Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium H.S. s VJM, Biskupa Királya 5, Komárno

534 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
43 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2013/14 - 2016/17)

6,6
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,7Maturity
-Pridaná hodnota
6,2Nezamestnanosť absolventov
6,2Prijímanie na VŠ v SR
7,3Mimoriadne výsledky
5,2Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2016/17)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
69
 
+Matematika
76
56
49
na základe 55 žiakov
+Maďarský jazyk
67
73
72
na základe 120 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
43
52
54
na základe 120 žiakov
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
94
77
67
na základe 110 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
66
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
72
67
59
na základe 10 žiakov
+Nemecký jazyk C1
-
-
56
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,25
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
100
0,0 %
2,4 %
0 z 120 absolventov
+Regionálne uplatnenie
100
0,00
0,53
0,0 % oproti 4,6 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
24
66 %
74 %
79 z 120 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
71
95 %
90 %
79 z 83 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
42
75
78
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Podmienky výchovy a vzdelávania
21
78
85
inšpekcia v šk. roku 2010/11
+Výchovno-vzdelávací proces
41
71
73
inšpekcia v šk. roku 2010/11
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
82
3,4
1,8
2 000 € na 594 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
13
7,7
14,2
46 učiteľov na 594 žiakov
+Využívanie IKT / DT
14
48 %
75 %
22 z 46 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 936 €
2 697 €
1 150 002 € na 594 žiakov
+Vlastné zdroje školy
25
0,0 %
7,8 %
0 € k 1 150 000 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
90
594
311
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
1,3 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
88
46
28
 

Komentár školy

Imre Andruskó, riaditeľ školy
1. Študijné odbory denného štúdia a ich číselné kódy: 79025-gymnázium; škola má triedy so 4-, 6- a 8-ročným gymnaziálnym štúdiom 2. Charakteristika školy - zviditeľnenie školy z hľadiska kvality vyučovania: Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Komárno je najväčším gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským v Nitrianskom kraji, ktoré má žiakov z 11 okresov. V školskom roku 2011/2012 má 20 tried, počet žiakov je 525, ktorí sa učia pod vedením 45 členného pedagogického zboru. V súčasných ročníkoch na základe školského vzdelávacieho programu sú triedy s hodinovou dotáciou pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika a telesná výchova. Mnohostranná a veľmi náročná starostlivosť o talentovaných žiakov je tradíciou gymnázia už viac desaťročí. Žiaci školy ako členovia reprezentačných tímov SR na Medzinárodných študentských olympiádach z fyziky, matematiky, biológie a nemeckého jazyka svojimi výsledkami úspešne šírili a šíria dobré meno SR a regiónu od Austrálie cez Indiu, Tokio a Brusel až po Soul, Singapur (2006), Poľsko a Nemecko (2009). Na základe oficiálneho vyhodnotenia predmetových olympiád a súťaží KŠÚ v šk. r. 2010/2011 sa naša škola umiestnila na treťom mieste v Nitrianskom kraji z 96 stredných škôl kraja. 3. Výučba cudzích jazykov, výpočtovej techniky, iných odborných predmetov: Výučba cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk. Žiakom, ktorí sa učia nemecký jazyk, je umožnené získanie jazykového diplomu KMK 2. stupňa v rámci vyučovacieho procesu školy, jazykový diplom je uznaný ako náhrada MS z nemeckého jazyka. Dve jazykové laboratóriá sú zariadené modernou IKT, 4 odborné učebne na vyučovanie informatiky, ktorý predmet sa vyučuje v každom ročníku. Ďalšie odborné učebne sú k dispozícii pre predmety MAT, FYZ, CHEM a BIO. V novovybudovanej časti školy je umiestnená konferenčná miestnosť a knižnica na organizovanie besied, premietania filmov, prednášok, v dopoludňajších hodinách najmä na vyučovanie. 4. Medzinárodné aktivity školy: - Účasť v projekte eTwinning - 1. miesto o najlepší eTwinning projekt na Slovensku - Krajské kolo slovenskej recitačnej súťaže Dobré slovo pre žiakov ZŠ a 8 ročných gymnázií s VJM v SR a ZŠ s VJS v MR a v Rumunsku. - Jazykové exkurzie do Jazykovej školy Heidelberg Sprachinstitut - Družobné styky na základe vzájomnej dohody s Gymn. Szent István Budapest a Gymn. Árona Tamásiho v Odorheiu Secuiesc (Rumunsko) 5. Krúžková činnosť, športové aktivity školy: Na gymnáziu pracuje 45 krúžkov, s cieľom prípravy najtalentovanejších na predmetové a študijné olympiády, resp. doučovanie slabších žiakov. Záujmové krúžky hrajú dôležitú úlohu pri zabezpečení voľnočasových aktivít žiakov (športové, jazykové, internetové, filmový klub, divadelné krúžky a pod.). 6. Možnosť stravovania, ubytovania: škola nedisponuje vlastným DM, stravovanie je zabezpečené v jedálni Gymnázia Ľ. J. Šuleka v areáli školy. 7. Možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce, resp. možnosti ďalšieho štúdia: vychádzajúc z profilu školy našou prvoradou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. V tejto oblasti už dlhé desaťročia dosahujeme pozitívne výsledky s úspešnosťou nad 97 %.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 2,1 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 51. miesto v rámci celého Slovenska.