Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou

201 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
20 pedagógov (šk. rok 2018/2019)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2014/15 - 2017/18)

6,3
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
5,2Pridaná hodnota
6,8Nezamestnanosť absolventov
8,4Prijímanie na VŠ v SR
2,9Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

4,5

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2017/18)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
75
52
47
na základe 62 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
51
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
75
59
53
na základe 56 žiakov
+Anglický jazyk B2
93
80
69
na základe 3 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
58
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
48
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
48
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
83
2,54
0,01
na základe 58 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
72
inšpekcia od šk. roku 2008/09 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
78
inšpekcia od šk. roku 2008/09 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2008/09 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
90
4,7
1,6
1 000 € na 213 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
37
10,3
12,4
22 učiteľov na 213 žiakov
+Využívanie IKT / DT
18
82 %
91 %
18 z 22 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
30
213
316
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,6 %
+Počet pedagógov
34
22
32
 

Komentár školy

Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy
Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1969 ako stredná ekonomická škola. Počas svojej 48-ročnej histórie prešla neľahkou cestou hľadania vhodných podmienok pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, ako aj vhodných pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Napriek všetkému úsiliu škola nemá doteraz vlastnú budovu a sídli v priestoroch Gymnázia vo Vranove nad Topľou.
V správe máme telocvičňu, ktorá v roku 2014 bola z časti zrekonštruovaná. Boli opravené steny, vymenené nefunkčné radiátory. Hlavným prínosom bola výmena betónovej podlahy pokrytej parketami, za palubovku, čím sa zvýšila kvalita a hlavne bezpečnosť pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy. Celkovo bolo v telocvični preinvestovaných 20 500 €.
Vzhľadom k uvedenej situácii, škola nemôže realizovať rozsiahle investičné akcie, ale aj napriek tomu sa rozvíjala hlavne prostredníctvom zapájania školy do projektov prostredníctvom ktorých sme získali modernú didaktickú techniku a vybavenie školy.
Boli realizované 2 projekty v celkovej výške 248 213,98 €, ktoré vyplynuli z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod heslom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Prvý projekt pod názvom Kvalita vo vzdelávaní - úspech v živote sme realizovali od októbra 2009 do septembra 2011 v celkovej výške 101 143.30 €. Cieľom projektu bola inovácia a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom prestavby 12 predmetov a vyškolenie pedagogických zamestnancov z používania IKT vo vyučovacom procese.
Od marca 2014 do augusta 2015 škola realizovala projekt pod názvom Nové trendy vo vzdelávacom procese, v celkovej výške 147 670,68 €. Strategickým cieľom projektu bolo zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov. Cieľom bolo inovovať a vytvoriť nové moderné učebné materiály, zriadiť multimediálnu odbornú učebňu a vyškoliť zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda.
V obchodnej akadémii študuje v súčasnosti 228 žiakov v študijnom odbore 6317 M– obchodná akadémia. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom v roku 2013.
Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou hodinovou dotáciou pre prvý aj druhý cudzí jazyk. V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia.
V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Prehľad ocenení tejto súťaže od roku 2009: Školský rok Medzinárodný veľtrh Názov CF Ocenenie Umiestnenie 2009/2010 11. MVCF Bratislava Osa, s.r.o. Hlavná súťaž 6. miesto Zvláštne ocenenie Združenia podnikateľov 2011/2012 14. MVCF Bratislava Larme De Vin, s.r.o. Hlavná súťaž 3. miesto 2012/2013 15. MVCF Bratislava Drevko, s.r.o. Najlepší stánok 1. miesto 2013/2014 16. MVCF Bratislava Smile Wood, s.r.o. Najlepší reprezentant 1. miesto 2014/2015 17. MVCF Bratislava Osa, s.r.o. Hlavná súťaž 3. miesto 2015/2016 18. MVCF Bratislava Elysium, s.r.o. Imidž stánku 7. miesto 2016/2017 19. MVCF Bratislava TraAl, s.r.o. Imidž stánku 1. miesto

Komentáre používateľov