Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou

201 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
20 pedagógov (šk. rok 2018/2019)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2010/11 - 2013/14)

6,5
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,0Maturity
3,3Pridaná hodnota
8,3Nezamestnanosť absolventov
7,6Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

4,5

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2013/14)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
84
64
56
na základe 87 žiakov
+Matematika
9
17
36
na základe 2 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
44
 
+Anglický jazyk B1
82
60
51
na základe 84 žiakov
+Anglický jazyk B2
23
62
70
na základe 1 žiaka
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
90
53
36
na základe 2 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
67
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
31
-2,42
-0,11
na základe 86 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
47
13,8 %
14,6 %
12 z 87 absolventov
+Regionálne uplatnenie
83
0,70
1,39
13,8 % oproti 19,7 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
93
66 %
27 %
57 z 87 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
58
89 %
85 %
57 z 64 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
63
0,0
1,2
0 € na 279 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
13
9,0
12,2
25 učiteľov na 279 žiakov
+Využívanie IKT / DT
91
88 %
52 %
22 z 25 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
1 887 €
2 393 €
526 417 € na 279 žiakov
+Vlastné zdroje školy
34
0,5 %
8,9 %
2 784 € k 523 633 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
0
 

Komentár školy

Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy
Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1969 ako stredná ekonomická škola. Počas svojej 48-ročnej histórie prešla neľahkou cestou hľadania vhodných podmienok pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, ako aj vhodných pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Napriek všetkému úsiliu škola nemá doteraz vlastnú budovu a sídli v priestoroch Gymnázia vo Vranove nad Topľou.
V správe máme telocvičňu, ktorá v roku 2014 bola z časti zrekonštruovaná. Boli opravené steny, vymenené nefunkčné radiátory. Hlavným prínosom bola výmena betónovej podlahy pokrytej parketami, za palubovku, čím sa zvýšila kvalita a hlavne bezpečnosť pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy. Celkovo bolo v telocvični preinvestovaných 20 500 €.
Vzhľadom k uvedenej situácii, škola nemôže realizovať rozsiahle investičné akcie, ale aj napriek tomu sa rozvíjala hlavne prostredníctvom zapájania školy do projektov prostredníctvom ktorých sme získali modernú didaktickú techniku a vybavenie školy.
Boli realizované 2 projekty v celkovej výške 248 213,98 €, ktoré vyplynuli z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod heslom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Prvý projekt pod názvom Kvalita vo vzdelávaní - úspech v živote sme realizovali od októbra 2009 do septembra 2011 v celkovej výške 101 143.30 €. Cieľom projektu bola inovácia a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom prestavby 12 predmetov a vyškolenie pedagogických zamestnancov z používania IKT vo vyučovacom procese.
Od marca 2014 do augusta 2015 škola realizovala projekt pod názvom Nové trendy vo vzdelávacom procese, v celkovej výške 147 670,68 €. Strategickým cieľom projektu bolo zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov. Cieľom bolo inovovať a vytvoriť nové moderné učebné materiály, zriadiť multimediálnu odbornú učebňu a vyškoliť zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda.
V obchodnej akadémii študuje v súčasnosti 228 žiakov v študijnom odbore 6317 M– obchodná akadémia. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom v roku 2013.
Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou hodinovou dotáciou pre prvý aj druhý cudzí jazyk. V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia.
V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Prehľad ocenení tejto súťaže od roku 2009: Školský rok Medzinárodný veľtrh Názov CF Ocenenie Umiestnenie 2009/2010 11. MVCF Bratislava Osa, s.r.o. Hlavná súťaž 6. miesto Zvláštne ocenenie Združenia podnikateľov 2011/2012 14. MVCF Bratislava Larme De Vin, s.r.o. Hlavná súťaž 3. miesto 2012/2013 15. MVCF Bratislava Drevko, s.r.o. Najlepší stánok 1. miesto 2013/2014 16. MVCF Bratislava Smile Wood, s.r.o. Najlepší reprezentant 1. miesto 2014/2015 17. MVCF Bratislava Osa, s.r.o. Hlavná súťaž 3. miesto 2015/2016 18. MVCF Bratislava Elysium, s.r.o. Imidž stánku 7. miesto 2016/2017 19. MVCF Bratislava TraAl, s.r.o. Imidž stánku 1. miesto

Komentáre používateľov