Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Školská 29, Bánovce nad Bebravou

247 žiakov (z toho 0 externých)
4 zo sociálne znevýhodneného prostredia
20 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

6,0
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,3Testovanie 5
4,3Inšpekcia
7,5Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
42
70
68
na základe 24 žiakov
+Matematika
35
58
59
na základe 24 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
53
58
56
na základe 33 žiakov
+Matematika
60
54
49
na základe 33 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
68
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
59
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
2
36
79
inšpekcia v šk. roku 2019/20
+Podmienky výchovy a vzdelávania
32
81
84
inšpekcia v šk. roku 2019/20
+Výchovno-vzdelávací proces
13
56
70
inšpekcia v šk. roku 2019/20
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
92
0,0
0,3
0 € na 247 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
38
8,1
10,7
20 učiteľov na 247 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
20 z 20 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
64
247
230
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
4
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1,6 %
7,9 %
+Počet pedagógov
63
20
18
 

Komentár školy

Mgr. Renata Jamrichová, riaditeľka školy
Sme plne organizovaná škola s výhodnou lokalizáciou, dostatočne vzdialená od rušných komunikácií. Poloha školy umožňuje vychádzky do prírody a vyučovanie v pokojnom a stále zelenom areáli školy. Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania chceme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu nasmerovať v tejto informačnej spoločnosti na uvedomenie si významu vzdelávania, na rozvoj kritického myslenia žiakov, rozvíjanie ich schopností orientovať sa v explózii informácií - učiť žiakov rozumieť im a vedieť ich tvorivo využiť. Máme veľmi dobré vybavenie odborných učební. Tri učebne s počítačmi sa intenzívne využívajú nielen na vyučovacích hodinách rôznych predmetov, ale i na krúžkovej činnosti a činnosti ŠKD. Tieto učebne taktiež poskytujeme rôznym inštitúciám na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v našom okrese. Ďalšie odborné učebne - jazykové laboratórium, učebňa na vyučovanie chémie a fyziky, 5 učební s interaktívnymi tabuľami poskytujú možnosti na zavádzanie nových foriem a metód vo vyučovaní. Už 5. rok máme otvorenú triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci v tejto triede dosahujú výborné výsledky. Ako jediná škola v našom okrese sme v školskom roku 2011/2012 otvorili už po šiestykrát nultý ročník pre deti, ktoré v 6 rokoch nedosiahli školskú zrelosť. Veľký dôraz kladieme i na pohybové aktivity žiakov, v každom ročníku sme posilnili telesnú výchovu z 2 na 3 hodiny týždenne. Realizáciu športu umožňuje dostatočne veľký areál školy s ihriskami, letnou telocvičňou, 2 telocvičňami v budove školy a posilňovňou. V neposlednom rade už viac rokov využívame funkciu asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre integrované deti. Jedným z cieľov výchovy a vzdelávania v našej škole je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch, dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT, vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka.

Komentáre používateľov