Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava - Ružinov

- žiakov (z toho externých)
- zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2016/17 - 2019/20)

-
škola s malým počtom žiakov / absolventov
čo to znamená?
-Maturity
-Pridaná hodnota
-Nezamestnanosť absolventov
-Prijímanie na VŠ v SR
-Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2019/20)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
Výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
Výsledky žiakov v pridanej hodnote nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
71
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
60
0,0
1,5
0 € na žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
-
-
12,6
 
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
302
+Počet externých žiakov
 
-
23
+Podiel externých žiakov
 
-
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
0,5 %
+Počet pedagógov
-
-
34
 

Komentár školy

Mgr. Jana Mináriková, riaditeľka
Stredná odborná škola drevárska SOŠ drevárska poskytuje vzdelávanie v študijných a učebných odboroch zameraných na opracovanie dreva. Odborné vzdelávanie zabezpečujú – architekti, reštaurátori, akademickí maliari a sochári v architektonickej tvorbe, reštaurovaní a konzervovaní umeleckých artefaktov, vo voľnej maliarskej a kresliarskej tvorbe, v neodmysliteľnej súčinnosti s výučbou dejín, umenia a kultúry. K škole patria dielne pre žiakov na Galvaniho ul., kde sa môžu zdokonaľovať v manuálnych zručnostiach a overovať si v praxi teoretické poznatky. Na Ivánskej ceste, v blízkosti školy, sa nachádza školský internát pre žiakov žijúcich mimo Bratislavy. Aktivity školy sú zamerané na rozvoj poznávacích schopností, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, sebadisciplíny, predovšetkým prostredníctvom krúžkovej činnosti školy a spolupráce: Slovenskou národnou galériou – workshopy pre žiakov, Slovenským národným múzeom – reštaurovanie kultúrnych pamiatok žiakmi, Metodickým centrom v Bratislave – výstavy prác žiakov , účasť na vedomostných olympiádach cudzích jazykov ANJ, NEJ, matematických súťaží Maks, Klokan, účasť na športových podujatiach organizovaných Ministerstvom školstva a SAŠŠ, v rámci finančnej gramotnosti Poznaj svoje peniaze, spolupráca s ŠIOV - zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť- účasť v národnom kole, prezentácia JUVYR, spolupráca s Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania – opakovane medzinárodný projekt COMENIUS. V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia si žiaci založili firmu, bližšie na http://youtu.be/NzZmUpX6tYY Študijné odbory: Umelecké odbory: Tvorba nábytku a interiéru 8242 6 01 Odbor tvorba nábytku a interiéru je zameraný na prípravu absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného aj individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Absolvent získa schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení úloh samostatne ako aj v tíme. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Konzervátorské a reštaurátorské práce 8264 6 03 Odbor konzervátorské a reštaurátorské práce je zameraný na prípravu absolventov, ktorí po ukončení školy budú pracovať ako konzervátori v múzeách a galériách, ako členovia väčších reštaurátorských tímov vedených zodpovedným reštaurátorom. Ako samostatne podnikajúci subjekt zameraný na opravu umelecko-remeselných výrobkov z dreva. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Technické odbory: Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 6 02 Odbor drevárstvo a nábytkárstvo je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti výroby nábytku a zariadení pre interiéry, stavebno-stolárskych výrobkov, konštrukcií nábytku, informatiky a znalosť dvoch cudzích jazykov. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Nadstavbový študijný odbor Drevárska a nábytkárska výroba 3347 4 Odbor je určený pre absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik, ktorí chcú získať úplné stredné vzdelanie s maturitou. Je zameraný na prípravu absolventov učebných odborov stolár a čalúnnik ktorí si rozširujú teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti výroba nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, čalúnnických výrobkov, ekonomiky, hospodárskej korešpondencie a cudzieho jazyka. Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokej škole. Učebné odbory: Umelecký stolár 8557 2 Stolár 3355 2 Čalúnnik 3370 2 V týchto trojročných učebných odboroch sa žiaci pripravujú na povolanie stolár a čalúnnik. Získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti náuky o dreve, a ostatných materiálov používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, praktické zručnosti na drevoobrábacích strojoch používaných na výrobu nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Kontaktné údaje: Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava telefón:202/43337601,e-mail: skola@drevarska.sk, http://www.drevarska.sk Osobný kontakt: Školu je možné navštíviť denne počas školského roka od 8,00 do 15,00 hod

Komentáre používateľov