Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola s VJM, Hviezdoslavova ul. 2, Dunajská Streda

648 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
51 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2019/20 - 2022/23)

7,0
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,8Testovanie 5
-Inšpekcia
8,3Testovanie 9
1,4Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2022/23)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 5 nie sú za školský rok 2022/23 k dispozícii, keďže Testovanie 5 sa v danom roku nekonalo z rozhodnutia ministerstva školstva.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
-
-
55
 
+Matematika
76
60
51
na základe 62 žiakov
+Maďarský jazyk
95
77
58
na základe 62 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
85
72
59
na základe 62 žiakov
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
85
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
68
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
91
0,3
0,3
200 € na 648 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
37
7,9
10,5
51 učiteľov na 648 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
51 z 51 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
94
648
237
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
7,5 %
+Počet pedagógov
98
51
19
 

Komentár školy

PaedDr. Masszi Ján, riaditeľ / igazgató
Škola bola založená v roku 1982 ako plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Na Slovensku sa stala známou ako športová základná škola so zameraním na futbal a atletiku. O úspechoch mladých športovcov školy svedčia diplomy, poháre z rôznych celoslovenských a medzinárodných súťaží vystavené v aule školy. Popri športovom zameraní od roku 1997 sa postupne dostávalo do centra pozornosti zameranie školy na vyučovanie cudzích jazykov a na informatiku. Táto zmena bola v súlade so záujmami žiakov i rodičov ako aj s nastalými zmenami v spoločenskom živote. Pre zrušenie štátnej dotácie na činnosť športových tried ako aj v dôsledku zníženia záujmu zainteresovaných ústredných športových orgánov škola od roku 2005 neotvára športové triedy. Čestný názov bol pridelený v septembri 2001. Škola v školskom roku 2023/2024 má 648 žiakov. Počet tried v sledovanom školskom roku je 30. Priemer žiakov na triedu je 21,6 , čím sa vytvárajú optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Pedagogický kolektív radostne konštatuje, že záujem rodičov o našu školu sa z roka na rok stupňuje, čím evidujeme postupne zvyšujúci sa počet žiakov. V účinnej spolupráci so zriaďovateľom na škole úspešne pracuje školský klub detí / 14 oddelení. Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola je silne orientovaná na žiaka, na jeho pozitívnu motiváciu, samostatnosť, tvorivosť, prežívanie. Cieľom našej školy je výchova humánneho človeka, ktorý je vzdelaný, otvorený, prosociálny, tolerantný. Predstavujeme takú víziu o škole, v ktorej učiteľ rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. V edukácii preferujeme uvoľnenú, tvorivú, pracovnú atmosféru. Našich žiakov by sme chceli pripraviť na praktický život, kde tvorivosť, logické myslenie je oveľa dôležitejšie, ako veľké množstvo neužitočných znalostí. Podľa nášho názoru zo základnej školy by mal odísť mladý človek veku primerane pripravený na život. Názov školy: ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova 2094/2, 92901 Dunajská Streda Riaditeľ školy: PaedDr. Masszi Ján Ďalší ved. zamestnanci školy (zást. RŠ a vedúca met.zdr. ŠK.): Mgr. Balogh Silvester, Mgr. Domonkos Timea, Csiffáriová Renáta Školský klub detí (Počet oddelení/žiakov): 14 oddelení – 290 žiakov Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov vo všetkých predmetoch 100% Prehľad výsledkov súťaží a olympiád Magyar nyelv és irodalom-Maďarský jazyk a literatúra Petőfi Sándor vers – és prózamondó járási verseny – okresné kolo II. kategória-vers(báseň) Bindics Léna (6.C) Gaál Levente (6.C) Gálffy Attila (6.C) III. kategória próza Rigó Áron (9.C) – 1. hely Szabó Rea (7.A) – 2. hely Felkészítő-pr.učiteľ: Török Angelika I. kategória-vers(báseň) Képesi Dániel (3.B) – 2. hely Felkészítő-pr.učiteľ: Németh Andrea Tompa Mihály vers – és prózamondó verseny – okresné kolo Bodó Márk – továbbjutó(postupujúci) Varga Izabella országos elődöntő – štátne predkolo Bodó Márk – 1. hely, továbbjutó Felkészítő-pr. učiteľ: Bánki Melinda Képesi Dániel Felkészítő-pr.učiteľ: Németh Andrea járási verseny- okresné kolo Bindics Léna Gaál Levente Gálffy Attila – továbbjutó(post.) Preisinger Lea Szabó Rea – továbbjutó(post.) Rigó Áron – továbbjutó(post.) országos elődöntő – štátne predkolo Rigó Áron – 1. hely, továbbjutó Gálffy Attila – ezüstsáv Szabó Rea – ezüstsáv Felkészítő-pr.učiteľ: Török Angelika Bakuš Maja Felkészítő-pr.učiteľ: Besnyei Fehér Zsanett Dudáš Eleonóra Felkészítő-pr.učiteľ: Horváth Tamás Zsákovics Léda Anna Ipolyi Arnold népmesemondó verseny – okresné kolo Zsákovics Léda Anna – ezüstsáv Dudáš Eleonóra (3.C) – aranysáv Felkészítő-pr.učiteľ: Horváth Tamás Szigeti J. Hanna Szerda Máté Kovács Nóra Orsolya – ezüstsáv Felkészítők-pr.učitelia: Csiffári Renáta, Bernáth Andrea Tompa Mihály szavalóverseny - országos verseny-štátne kolo Bodó Márk (2.C) – aranysáv Kaszás Attila szavaló f. - országos verseny-štátne kolo Bodó Márk (2.C) – ezüstsáv Varga Izabella (2.C) – ezüstsáv Felk.-pr.učiteľ: Bánki Melinda Csala Dániel (2.D) – ezüstsáv Felkészítők-pr.učitelia: Bernáth Andrea, Csiffári Renáta Csemadok vers – és meseíró pályázat-súťaž Bodó Márk (2.C) – 2. hely-miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Bánki Melinda Magyarországi kalandok 2023. - nemzetközi verseny ezüstérem – 25 tanuló (2.D osztály)-strieborná medaila felkészítők-pr.učitelia: Bernáth Andrea, Csiffári Renáta DMT – bábfesztivál - országos döntő-štátne kolo 2.D aranysáv – 25 tanuló(25 žiakov)-zlatá medaila Felkészítők-pr. Učitelia: Csiffári Renáta, Bernáth Andrea Slovenský jazyk a literatúra Poznaj slovenkú reč-okresné kolo 3. hely-miesto Poznaj slovenkú reč-krajské kolo 6. hely-miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Papp Szilvia Matematika Pitagorasz-Pythagoriáda P3 – járási verseny-okresné kolo Eredményes megoldók-úspešní riešitelia Fitos Anna – 2. hely-miesto Dobócky András Géza – 40. hely-miesto Hacsik Noel – 14. hely-miesto Fulajtár András Máté – 24. hely-miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Besnyei Fehér Zsanett Pálinkás Noel Felkészítő-pr.učiteľ: Horváth Tamás Izsmán Léna – 9. hely-miesto Szelle Sára – 12. hely-miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Németh Andrea Pitagoriáda – járási forduló-okresné kolo P6 Varga Zoltán (6.C) – eredményes megoldó-úspešný riešiteľ Felkészítő-pr.učiteľ: Ozorák Erika P7 úspešní riešitelia: Kováč Benedek (7.B) – eredményes megoldó Mészáros Mira (7.B) – eredményes megoldó Köböl Áron Attila (7.B) – eredményes megoldó Felkészítő-pr.učiteľ: Fekete Lívia P8 úspešní riešitelia Lelkes Laura Terézia (8.A) – eredményes megoldó Varga Zsófia (8.B) – eredményes megoldó Felkészítő-pr.učiteľ: Bögi Piroska Matematika olimpia-Matematická olympiáda – járási forduló-okresné kolo Z5 úspešní riešitelia Sidó Botond (5.C) – eredményes megoldó Anda Márk (5.C) – eredményes megoldó Felkészítő-pr.učiteľ: Ozorák Erika Z6 Varga Zoltán (6.C) – 1. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Ozorák Erika Gáspár Rita (6.B) – 8. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Dömény Ivett Z7 Mészáros Mira (7.B) – 2. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Fekete Lívia Z9 Képesi Dóra (9.A) – 3. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Ozorák Erika Fitos Réka (9.B) – 7. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Bögi Piroska Matematika olimpia –Matematická olympiáda kerületi forduló-krajské kolo Képesi Dóra (9.A) – 7. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Ozorák Erika Fitos Réka (9.B) – 17. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Bögi Piroska Biológia+kémia – Biológia + chémia Biológia olimpia – C kategória-okresné kolo Majoros Máté (8.A) – 5. miesto Pecsuk Bence (8.A) – 5. miesto Felkészítő-pr.učiteľ: Bufla Beáta Geográfia Vámbéry Ármin földrajzverseny – országos forduló-štátne kolo 2. miesto Somogyi Borsika Lili (8.C) Molnár Virág (8.C) Bosnyák Dóra (8.C) Felkészítő-pr.učiteľ: Kitanovics Beáta Geográfia olimpiász – járási forduló, F kategória-okresné kolo Horváth Lilla (6.B) Zsákovics Dorka (6.B) Felkészítő-pr.učiteľ: Kitanovics Beáta Testnevelés – Telesná výchova a šport Terem labdarúgó torna – halový futbal 2.miesto fiatalabb lányok-mladšie dievčatá Atlétika – járási bajnokság-okresné kolo 1.miesto lányok 8.-9.-dievčatá fiúk 8.-9.-chlapci Atlétika – kerületi bajnokság-krajské kolo 3.miesto lányok 8.-9.-dievčatá 5.miesto fiúk 8.-9.-chlapci Futball – járási döntő-okresné kolo 2.miesto fiúk 8.-9.-chlapci Futball – bajnokság 5.miesto fiatalabb diákok-mladší žiaci Terem labdarúgó torna-halový futbal 1.miesto fiatalabb diákok-mladší žiaci Atlétika 1.miesto Adiaba B.Berill- 60 m futás-beh Németh Szofi- 600 m futás-beh Kovács Adél, Adiaba B.Berill, Németh Szofi, Szunyog Réka – 4 x 60 m váló 2.miesto Kubik Simon – magasugrás-skok do výšky Kovács Benedek – magasugrás-skok do výšky Szunyog Réka – dobás-hod do diaľky 3.miesto Zalka Liza – távolugrásugrás-skok do diaľky Rurró Zsóka - 600 m futás-beh Tóth Fábián - 800 m futás-beh Felkészítő-pr.učiteľ: Csiba Zsolt Floorbal – járási forduló-okresné kolo 2.miesto fiatalabb fiúk -mladší chlapci 1.miesto starší chlapci 1.miesto starší žiaci fiatalabb lányok-mladšie dievčatá Floorbal – kerületi forduló-krajské kolo 2.miesto fiatalabb lányok-mladšie dievčatá Streetball – járási forduló-okresné kolo 4.miesto idősebb diákok-starší žiaci felkészítő-pr.učiteľ: Kálmán Miklós Kidobó – csoportos forduló-META 1.miesto lányok 5.-7. -dievčatá Kidobó - járási forduló-okresné kolo 2.miesto lányok 5.-7.-dievčatá felkészítő-pr.učiteľ: Petőczová Renáta Képzóművészeti nevelés – Výtvarná výchova Kecskeméti Katona József Múzeum és az Alapítvány a ’48-as hősökért rajzpályázata Horváth Liliána (3.B) – különdíj-ocenenie Felkészítő-pr.učiteľ: Németh Andrea Petőfi versillusztrációs pályázat – Győr (nemzeti verseny)-národná súťaž Horváth Máté – különdíj-ocenenie Csonka Sára – 2. helyezés-miesto Éledő természet fotópályázat-súťaž vo fotení Csonka Sára – különdíj-ocenenie Felkészítők-pr.učitelia: Bernáth Andrea, Csiffári Renáta Aktivity počas školského roka pre žiakov Škola v prírode pre 4. ročník Plavecký výcvik pre 5. ročník Lyžiarsky výcvik pre 7., 8., 9. ročníky Návšteva kultúrnych podujatí v MKS B. Csaplára v Dunajskej Strede vo všetkých ročníkoch Školský výlet vo všetkých ročníkoch Deň detí vo všetkých ročníkoch Aktivity školy, na ktorých sa zúčastnili aj rodičia Rodinná sobota 17.06. Oslava na Ďeň matiek na 1.stupni Triedne stretnutie rodičov vo všetkých ročníkoch Slávnostné otváranie a slávnostné ukončenie školského roka Slávnostná rozlúčka s deviatym ročníkom – promócia Tanečná škola- ples

Komentáre používateľov