Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

121 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
15 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

4,9
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,9Maturity
6,5Pridaná hodnota
3,2Nezamestnanosť absolventov
8,0Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
5,6Inšpekcia
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
36
69
71
na základe 10 žiakov
+Matematika
88
69
57
na základe 6 žiakov
+Maďarský jazyk
72
72
66
na základe 20 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
83
68
64
na základe 20 žiakov
+Anglický jazyk B1
-
-
77
 
+Anglický jazyk B2
69
68
64
na základe 30 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
66
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
62
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
60
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,01
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
16
60
74
inšpekcia v šk. roku 2018/19
+Podmienky výchovy a vzdelávania
47
89
88
inšpekcia v šk. roku 2018/19
+Výchovno-vzdelávací proces
49
71
70
inšpekcia v šk. roku 2018/19
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
58
0,0
2,5
0 € na 121 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
74
12,4
12,1
15 učiteľov na 121 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
96 %
15 z 15 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
22
121
310
+Počet externých žiakov
 
0
1
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,6 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,3 %
+Počet pedagógov
25
15
29
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

10.03.2023, 11:46, ludo mislan
Dobrý deň. Máme výhrady k niektorým hodnoteným ukazovateľom a spôsobu prideľovania bodov v percentile. Napríklad - Ostatné ukazovatele - Počet žiakov a Počet pedagógov, ktorý znevýhodňuje malé školy, čím je ich počet nižší v porovnaní s priemerným počtom tým nižší počet bodov za dané ukazovatele dostávajú čo ich následne posúva na nižšie pozície v rebríčku. Zarážajúce je, že niektoré školy sa vôbec nezúčastňujú napr. matematických súťaží organizovaných MŠ, no na maturitných skúškach ich žiaci dosahujú percentil 100. Nie je to zarážajúce? To si nikto nevšimol? A čo navyše vysoké hodnotenie do inšpekcie?
20.03.2023, 12:52, INEKO
Dobrý deň, percentily sú uvádzané iba pre informáciu, ako na tom je škola v jednotlivých ukazovateľoch v porovnaní s inými školami. To však neznamená, že by každý ukazovateľ vstupoval do celkového hodnotenia školy. Celý postup výpočtu hodnotenia možno nájsť na portáli v sekcii metodika. Platí, že počty učiteľov, žiakov či ich pomer nijako neovplyvňujú celkové hodnotenie školy. Pri gymnáziách do hodnotenia vstupujú iba výsledky žiakov v maturitách, ich uplatnenie na trhu práce (miera nezamestnanosti) a mimoriadne výsledky v súťažiach. Ak máte podozrenie, že niektorá škola má podozrivo dobré výsledky, obráťte sa prosím s podnetom na Štátnu školskú inšpekciu. My zobrazujeme údaje a nemáme možnosť preverovať, či niektorá škola nejakým spôsobom nepodvádza napr. pri maturitách. Takéto podozrenie môže preveriť jedine inšpekcia. Matej Tunega, INEKO