Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice - Západ

312 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
32 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2016/17 - 2019/20)

2,2
škola so zlými výsledkami žiakov
čo to znamená?
1,7Maturity
0,2Pridaná hodnota
1,0Nezamestnanosť absolventov
7,3Prijímanie na VŠ v SR
6,2Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
1,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2019/20)

Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
67
0,0
1,8
0 € na 312 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
33
10,3
49,5
32 učiteľov na 312 žiakov
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet žiakov
67
312
241
+Počet externých žiakov
 
0
0
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,2 %
+Počet pedagógov
50
32
29
 

Komentár školy

PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka školy
Študijné odbory: - gymnázium - šport, 8 a 4-ročné štúdium - gymnázium - zameranie na informatiku/Microsoft IT Academy Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. V súčasnosti je niekoľkonásobným držiteľom titulu 'Škola roka' za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a organizovanie školských športových súťaží. Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice a participuje na výchove k olympizmu a šíreniu olympijských ideálov. S cieľom vytvoriť školu s kvalitnými podmienkami pre vrcholovú prípravu športujúcich žiakov a výchovu mladých reprezentantov SR získala naša škola na základe úspešného projektu od MŠ SR na čas od 1.9.2009 do 30.6.2013 certifikát Centra olympijskej prípravy pre sedem kmeňových športov: hádzaná - chlapci, basketbal - dievčatá, športová streľba, stolný tenis, zápasenie, vzpieranie, plávanie a synchronizované plávanie. Cieľom je podpora talentovaných športovcov vo veku od 14 rokov so zámerom budúcej úspešnej reprezentácie v olympijských športoch. Škola zabezpečuje vzdelávanie aj v nešportovej triede so zameraním na informatiku, kde IT Academy poskytuje medzinárodne uznané certofikáty softvérovej zručnosti, čím študent zvýši svoje šance na trhu práce v IT odvetviach. Súčasťou školy je regeneračné centrum a školský internát.

Komentáre používateľov