Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice - Západ

379 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
44 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2019/20 - 2022/23)

2,5
škola so zlými výsledkami žiakov
čo to znamená?
2,3Maturity
6,7Pridaná hodnota
4,2Nezamestnanosť absolventov
6,4Prijímanie na VŠ v SR
0,6Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
1,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2022/23)

Maturity
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Slovenský jazyk
0
46
52
na základe 67 žiakov
+Matematika
0
32
43
na základe 7 žiakov
+Anglický jazyk B1
50
59
56
na základe 16 žiakov
+Anglický jazyk B2
80
55
52
na základe 41 žiakov
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
50
-0,70
0,29
na základe 54 žiakov
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
50
0,0
3,1
0 € na 379 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
75
11,6
15,5
44 učiteľov na 379 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
100 %
44 z 44 učiteľov
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet žiakov
80
379
307
+Počet externých žiakov
 
0
0
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,0 %
+Počet pedagógov
100
44
31
 

Komentár školy

Ing. Jaroslava Kačeňáková, PhD., pedagogický zbor
7451 J Športové gymnázium Spája športovú prípravu podľa zvoleného športového odvetvia a všeobecné vzdelávanie. Absolvent získa licenciu tréner II. stupňa a predpokladá sa pokračovanie na VŠ ľubovoľného zamerania. 7471 M Športový manažment Spája športovú prípravu a odborné ekonomické vzdelávanie. Po skončení štúdia môže pracovať ako manažér alebo športový inštruktor v športových kluboch/zväzoch, regeneračných centrách, fitcentrách alebo pokračovať na VŠ ekonomického alebo športového zamerania. Absolvent získa licenciu tréner II. alebo III. stupňa. 7475 M Digitálne služby v športe Spája športovú prípravu a odborné informatické vzdelávanie. Po skončení štúdia môže pracovať ako administrátor alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania. Absolvent získa licenciu tréner II. alebo III. stupňa. 7476 M Spracovanie dát v športe Spája športovú prípravu a odborné informatické vzdelávanie. Po skončení štúdia môže pracovať ako databázový analytik alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania. Absolvent získa licenciu tréner II. alebo III. stupňa. - Špecifikom školy je kvalitná športová príprava a vzdelávanie žiakov s ohľadom na ich dvojitú kariéru – prepojenie vzdelania a aktívneho športu - Pri realizovaní odbornej praxe žiaci absolvujú súvislú odbornú prax v korporátnych spoločnostiach a podnikoch so zameraním na príslušný odbor. Našími partnermi pri realizácií praxe sú:    - NESS Košice, s.r.o.    - Valaliky Industrial Park, s. r. o. /VOLVO/    - T-Systems Slovakia, Košice    - Labaš, s.r.o.    - HC Košice    - Krajská futbalová aréna, Košice    - a iné súkromné spoločnosti - od 1. 9. 2020 je pri škole zriadená Krajská hokejová akadémia - maturitnou skúškou študenti môžu získať licenciu trénera II. alebo III. stupňa v zvolenom športe, ktorá ich oprávňuje trénovať deti, dorast alebo dospelých - v škole je žiakom k dispozícii internát a jedáleň v nepretržitej prevádzke, regeneračné stredisko, psychologická poradňa, školský bufet, posilňovne, sixballová hala, atletický štadión - škola disponuje vlastným autobusom a minibusom - realizuje medzinárodné a národné projekty: Erasmus+, IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie, Junior Achievement – JA etika v podnikaní, Aplikovaná ekonómia, kde žiaci reálne zakladajú študentskú spoločnosť a realizujú všetky činnosti v podnikateľskom prostredí ako akciová spoločnosť, OP ĽZ - Finančná, čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť Škola sa nachádza v mestskej časti Terasa. Navštevujú ju športovo nadaní žiaci zo Slovenska a z Ukrajiny. Jej cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre všeobecné a odborné štúdium športovo talentovaných žiakov v štyroch študijných odboroch a výchova špičkových športovcov – budúcich profesionálnych športovcov, reprezentantov SR, trénerov. Škola zabezpečuje športovú prípravu v nasledovných športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate, volejbal, taekwondo. Je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a kolektívnym členom Olympijského klubu Košice.

Komentáre používateľov