Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou

207 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
19 pedagógov (šk. rok 2022/2023)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2019/20 - 2022/23)

6,4
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,9Maturity
7,1Pridaná hodnota
5,9Nezamestnanosť absolventov
-Prijímanie na VŠ v SR
2,7Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,5
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2022/23)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
78
53
47
na základe 51 žiakov
+Matematika
-
-
36
 
+Maďarský jazyk
-
-
44
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
45
 
+Anglický jazyk B1
93
66
53
na základe 34 žiakov
+Anglický jazyk B2
95
76
67
na základe 17 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
56
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
42
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
45
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
87
3,05
-0,00
na základe 50 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
66
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
85
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
63
inšpekcia od šk. roku 2013/14 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
62
0,0
1,4
0 € na 207 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
18
9,2
12,4
19 učiteľov na 207 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
93 %
19 z 19 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
27
207
317
+Počet externých žiakov
 
0
24
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,3 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
1,0 %
+Počet pedagógov
17
19
36
 

Komentár školy

Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy
Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1969 ako stredná ekonomická škola. Počas svojej 48-ročnej histórie prešla neľahkou cestou hľadania vhodných podmienok pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, ako aj vhodných pracovných podmienok pre svojich zamestnancov. Napriek všetkému úsiliu škola nemá doteraz vlastnú budovu a sídli v priestoroch Gymnázia vo Vranove nad Topľou.
V správe máme telocvičňu, ktorá v roku 2014 bola z časti zrekonštruovaná. Boli opravené steny, vymenené nefunkčné radiátory. Hlavným prínosom bola výmena betónovej podlahy pokrytej parketami, za palubovku, čím sa zvýšila kvalita a hlavne bezpečnosť pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy. Celkovo bolo v telocvični preinvestovaných 20 500 €.
Vzhľadom k uvedenej situácii, škola nemôže realizovať rozsiahle investičné akcie, ale aj napriek tomu sa rozvíjala hlavne prostredníctvom zapájania školy do projektov prostredníctvom ktorých sme získali modernú didaktickú techniku a vybavenie školy.
Boli realizované 2 projekty v celkovej výške 248 213,98 €, ktoré vyplynuli z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod heslom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Prvý projekt pod názvom Kvalita vo vzdelávaní - úspech v živote sme realizovali od októbra 2009 do septembra 2011 v celkovej výške 101 143.30 €. Cieľom projektu bola inovácia a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom prestavby 12 predmetov a vyškolenie pedagogických zamestnancov z používania IKT vo vyučovacom procese.
Od marca 2014 do augusta 2015 škola realizovala projekt pod názvom Nové trendy vo vzdelávacom procese, v celkovej výške 147 670,68 €. Strategickým cieľom projektu bolo zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov. Cieľom bolo inovovať a vytvoriť nové moderné učebné materiály, zriadiť multimediálnu odbornú učebňu a vyškoliť zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda.
V obchodnej akadémii študuje v súčasnosti 228 žiakov v študijnom odbore 6317 M– obchodná akadémia. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom v roku 2013.
Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou hodinovou dotáciou pre prvý aj druhý cudzí jazyk. V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia.
V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Prehľad ocenení tejto súťaže od roku 2009: Školský rok Medzinárodný veľtrh Názov CF Ocenenie Umiestnenie 2009/2010 11. MVCF Bratislava Osa, s.r.o. Hlavná súťaž 6. miesto Zvláštne ocenenie Združenia podnikateľov 2011/2012 14. MVCF Bratislava Larme De Vin, s.r.o. Hlavná súťaž 3. miesto 2012/2013 15. MVCF Bratislava Drevko, s.r.o. Najlepší stánok 1. miesto 2013/2014 16. MVCF Bratislava Smile Wood, s.r.o. Najlepší reprezentant 1. miesto 2014/2015 17. MVCF Bratislava Osa, s.r.o. Hlavná súťaž 3. miesto 2015/2016 18. MVCF Bratislava Elysium, s.r.o. Imidž stánku 7. miesto 2016/2017 19. MVCF Bratislava TraAl, s.r.o. Imidž stánku 1. miesto

Komentáre používateľov