Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou

348 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
29 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

7,0
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
7,4Maturity
9,8Pridaná hodnota
8,4Nezamestnanosť absolventov
8,9Prijímanie na VŠ v SR
2,8Mimoriadne výsledky
8,4Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
3 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Slovenský jazyk
78
76
71
na základe 89 žiakov
+Matematika
60
59
57
na základe 22 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
66
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
64
 
+Anglický jazyk B1
-
-
77
 
+Anglický jazyk B2
48
63
64
na základe 89 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
66
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
62
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
60
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
96
5,67
0,01
na základe 88 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
89
94
74
inšpekcia v šk. roku 2018/19
+Podmienky výchovy a vzdelávania
78
97
88
inšpekcia v šk. roku 2018/19
+Výchovno-vzdelávací proces
53
73
70
inšpekcia v šk. roku 2018/19
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
62
1,1
2,5
400 € na 348 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
26
8,3
12,1
29 učiteľov na 348 žiakov
+Využívanie IKT / DT
8
86 %
96 %
25 z 29 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
60
348
310
+Počet externých žiakov
 
0
1
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,6 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,3 %
+Počet pedagógov
58
29
29
 

Komentár školy

PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka
Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou je štvorročné gymnázium založené v roku 1952 a ponúka štúdium v 3 vzdelávacích moduloch: Modul s rozšíreným vyučovaním chémie a biológie podporuje štúdium prírodných vied a je určené predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom, biológom. Jeho silnou stránkou je predovšetkým bádateľsky orientované vyučovanie a množstvo laboratórnych cvičení v laboratóriách vybavených novou experimentálnou technikou (nový digestor, sušička, muflová pec, spektrofotometer, mikroskopy s prepojením na NB atď.) a senzormi systému Vernier. Priemerne 25% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s BIO-CHE. Modul s rozšíreným vyučovaním informatiky, fyziky a matematiky je určený predovšetkým záujemcom o informatiku a budúcim IT-čkárom, inžinierom. Vo FYZLABe pracujeme s rôznymi senzormi, sondami a systémom Vernier a Coach. Informatika ponúka okrem iného viac programovania a robotiku, na škole pracuje veľmi úspešný AMAVET KLUB 964 v 2 novo vybavených IT učebniach. Priemerne 27% absolventov GCD Vranov študuje IT a technické odbory. Všeobecný modul – bez zamerania – je optimálnou a univerzálnou prípravou pre štúdium na vysokej škole. Ako rozširujúci voliteľný predmet obsahuje školskú cvičnú firmu na rozvoj finančnej gramotnosti a vytvára priestor pre kvalitné jazykové vzdelávanie. Je určený budúcim ekonómom, učiteľom, právnikom, psychológom a záujemcom o spoločenské vedy. Všetky naše učebne sú vybavené na úrovni multimediálnej učebne s interaktívnou technikou a tlačiarňou vďaka projektu Inovatívne vyučovanie s rozpočtom 412 000€. Do vybavenia pre vzdelávanie sme z rôznych projektov a partnerom v posledných 3 rokoch investovali viac ako 132 tis. € Naše veľké úspechy:   RoboRAVE International 2018 v Novom Mexiku – 4. miesto   RoboRAVE International 2019 v Číne   Festival vedy a techniky AMAVET 2018, 2019 – celoslovenské ocenenia poroty   EUCYS 2018 v Írsku – špeciálna cena   Olympiáda v ruskom jazyku 2019 – úspešný riešiteľ na celoslovenskej úrovni   Jazykový kvet, Ruské slovo 2018, 2019 – 1. miesto celoslovenské kolo recitácia, spev   Jazykový kvet NEJ 2019 – 1. miesto celoslovenské kolo   Sárova Bystrica 2019 – 2. miesto celoslovenské kolo Naše hlavné projekty: 1. Sme tzv. labákovou školou projektu IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a overujeme a implementujeme novátorské vzdelávacie metódy a materiály do vyučovania prírodovedných predmetov. 2. Inovatívne vyučovanie na GCD – rozpočet 191 828€ – projekt, ktorým ponúkame extra hodiny pre prírodovedné predmety a množstvo krúžkových aktivít na rozvoj finančnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 3. Erasmus+ - aktuálne sme zapojení v projekte pre anglický jazyk a biológiu: Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte. Ďalšie možnosti a aktivity Sme DoFáCi – zapájame sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zameranej dosahovanie osobných cieľov a na osobný rozvoj. V minulom školskom roku sme boli aj zlatí, aj strieborní, aj bronzoví. Máme aktívnu žiacku školskú radu, veľa krúžkov – aj dobrovoľnícky krúžok a dobrovoľnícky klub Fénix – máme klubovňu s knižnicou, ktorú aktuálne zariaďujú naši dobrovoľníci z Fénixu. V nekovidovej dobe každoročne organizujeme ples, imatrikulačný večierok, lyžiarsky, turistický, branecký kurz, exkurzie po Slovensku aj do zahraničia.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Na Slovensku je v školskom roku 2019/2020 do DofE zapojených 170 organizácií a škôl a takmer 3600 účastníkov. Viac informácií o programe je dostupných na www.dofe.sk.