Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Súkr. SOŠ technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

185 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
26 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2016/17 - 2019/20)

5,0
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
4,4Maturity
4,2Pridaná hodnota
6,4Nezamestnanosť absolventov
6,6Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
7,6Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,0
2 hodnotenia
Zobraziť komentáre používateľovPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2019/20)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
Výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
Výsledky žiakov v pridanej hodnote nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
36
68
71
inšpekcia v šk. roku 2017/18
+Podmienky výchovy a vzdelávania
85
95
79
inšpekcia v šk. roku 2017/18
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
60
0,0
1,5
0 € na 185 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
81
14,1
12,6
26 učiteľov na 185 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
25
185
302
+Počet externých žiakov
 
0
23
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
40
26
34
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

01.12.2014, 08:36, Beáta Tóthová
Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom je už 6 rokov firemnou školou. Jej spoluprácu s firmami pri príprave absolventov ocenila aj Slovenská obchodná a priemyselná komora a udelila škole certifikát kvality s možnosťou používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle. Ide o jedno z prvých centier na Slovensku, ktoré vznikli podľa metodiky spracovanej stavovskými a profesijnými organizáciami a splnila nimi stanovené kritériá kvality. Kvalitu školy posudzovala odborná komisia SOPK, pričom hodnotila najmä spoluprácu školy s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou, prípravu absolventov na základe požiadaviek zamestnávateľov, uplatniteľnosť absolventov, schopnosť implementovať novinky z praxe do vzdelávania, vybavenosť školy, odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, motiváciu žiakov a spoluprácu so základnými školami. Centrum pripravuje absolventov pre strojárske, elektrotechnické a hutnícke profesie, ktoré sú v rámci Slovenska veľmi žiadané. Spolu s firmami združenia Intech ponúka štúdium v duálnom systéme v odboroch Operátor strojárskej výroby, Mechanik mechatronik a Mechanik nastavovač. Firmy poskytujú žiakom praktickú prípravu na svojich pracoviskách pod dohľadom skúsených inštruktorov. Už od začiatku sú začlenení do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa, majú svojho tútora, možnosť pracovať s najnovšími technológiami, spoznávať procesy vo firme i firemnú kultúru. Už od 2.ročníka dostávajú motivačné štipendiá, odmeny za produktívnu prácu, osobné ochranné pracovné prostriedky a ďalšie profity. Čo je však najdôležitejšie, žiaci, ktorí sa na svoju prácu zodpovedne pripravujú majú po skončení školy isté zamestnanie.