Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Štúrova 849, Detva

86 žiakov (z toho 0 externých)
1 zo sociálne znevýhodneného prostredia
13 pedagógov (šk. rok 2020/2021)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2017/18 - 2020/21)

4,3
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
4,4Maturity
5,5Pridaná hodnota
6,9Nezamestnanosť absolventov
8,9Prijímanie na VŠ v SR
0,0Mimoriadne výsledky
6,3Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
4,0
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2020/21)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
Výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
Výsledky žiakov v pridanej hodnote nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
44
71
74
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
87
97
88
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
23
63
70
inšpekcia v šk. roku 2014/15
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
62
0,0
1,9
0 € na 86 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
84
15,1
12,3
13 učiteľov na 86 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
12
86
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,8 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1,2 %
0,4 %
+Počet pedagógov
15
13
30
 

Komentár školy

Ing. M. Buktová, zástupca riaditeľa
1. Gymnázium sa nachádza pri vstupe do mesta Detva v susedstve s autobusovou stanicou, hotelom Detva a SSŠ Detva. Škola sídli v jednej budove, ktorú má vo svojej správe. Tesné okolie školy spolu s priľahlým parčíkom je oplotené. Areál školy je skrášlený kvetinovou výzdobou. Kapacita budovy je 290 žiakov, ktorí môžu študovať v 8 kmeňových učebniach- v každom ročníku po dve triedy. V budove školy sú 4 odborné učebne- jazyková, laboratórium a dve učebne informatiky, šatne, bufet, sekretariát, riaditeľňa, kancelária ekonómky, 3 kabinety pre učiteľov, dielňa pre školníka, sklad materiálu, sklad učebníc, oddychové kútiky pre žiakov a kompletne zrekonštruované hygienické zariadenia. Na výuku telesnej výchovy škola využíva športovú halu. Stravovanie žiakov zabezpečujeme v spolupráci so ZŠ na Štúrovej ulici a v jedálni Stares s.r.o., ktorá je v tesnej blízkosti školy. 2. Regionálne podmienky školy Región Podpoľania, v ktorom sa gymnázium nachádza, nemá presne vymedzené geografické, ani administratívno-právne hranice. Je jedným z najsvojráznejších regiónov Slovenska. Podhorská krajina vyniká prírodnými krásami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou ľudovou kultúrou. Územie Poľany bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a zaradené do siete biosférických rezervácií UNESCO. Nachádzajú sa tu vzácne ekosystémy. Mestá a obce Podpoľania a laznícke usadlosti rozptýlené na úpätí Poľany ponúkajú stretnutia s tradíciami a čaro vidieckeho života. Napriek neskoršiemu vzniku oproti iným obciam sa Detva vďaka dobrej polohe na južnej spojnici východného a západného Slovenska rozvíjala a už v roku 1692 mala okolo 1600 obyvateľov. Po získaní výsad mestečka sa obyvatelia sťahovali na lazy. Neskôr vďaka Podpolianskym strojárňam počet obyvateľov stúpol až na 15.000. Po obmedzení zamestnanosti v PPS sa počet obyvateľov napriek nadpriemernému prirodzenému prírastku prestal vďaka migrácii do väčších miest (najmä Zvolena, Banskej Bystrice a Bratislavy) zvyšovať. Súčasný demografický vývoj je priaznivý k udržaniu školy s kapacitou 8 tried. Všetky tieto špecifiká zvýrazňujú potrebu existencie našej školy v regióne z hľadiska dostupnosti, jedinečnosti školy s gymnaziálnym štúdiom v regióne a v okrese a výchovy k tradíciám a environmentálnej výchove s priamym prepojením na geograficky najbližšiu vysokú školu so zameraním na ekológiu a environmentalistiku- Technickú univerzitu vo Zvolene. Je veľmi dôležité zvyšovať vzdelanostnú úroveň ľudských zdrojov v regióne, pretože ovplyvňujú a aktivizujú iné zdroje- materiálne, finančné a informačné. Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom. Regionálny systém vzdelávania by mal zabezpečiť dostupnosť vzdelávania pre všetky sociálne vrstvy a kvalitné vzdelávanie by malo byť dostupné, nemalo by byť sociálnym znakom. 3. Charakteristika žiakov V škole študujú žiaci najmä z Podpoľania- väčšinu tvoria Detvanci a Hriňovčania. Časový rozvrh hodín je prispôsobený dochádzke žiakov z odľahlejších častí Podpoľania a Detvy s problematickou, málo frekventovanou dopravou. Väčšina je zo sociálne silného a podnetného prostredia, ktoré vytvára dobré podmienky pre plnenie si študijných povinností. Žiaci športovo mimoriadne nadaní majú v gymnáziu dobré podmienky pre štúdium, ktoré je prispôsobené ich tréningovému a súťažnému plánu. Šancu majú aj žiaci s hendikepom- škola má skúsenosti aj s vyučovaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Žiaci sú organizovaní v rôznych záujmových krúžkoch v škole, venujú sa rôznym aktivitám - najčastejšie štúdiu jazykov, hudbe a hre na hudobné nástroje, tancu vo folklórnych súboroch, navštevujú umelecké školy, viacerí sú aktívni športovci. Títo žiaci pravidelne reprezentujú svoju triedu a školu na rôznych súťažiach a olympiádach. U študentov Gymnázia v Detve prevláda pozitívny a konštruktívny prístup k riešeniu problémov, ochota pomôcť, otvorenosť, úprimnosť, snaha kultivovane vyjadriť svoj názor, rešpektovať partnera v dialógu a nadväzovať dialóg. Cenná je aj angažovanosť v organizáciách presadzujúcich ochranu ľudských práv a pomoc hendikepovaným občanom prostredníctvom koordinovania a realizácii zbierok.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.