Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

457 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
37 pedagógov (šk. rok 2020/2021)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2017/18 - 2020/21)

8,9
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,6Maturity
-Pridaná hodnota
8,5Nezamestnanosť absolventov
2,9Prijímanie na VŠ v SR
6,5Mimoriadne výsledky
7,6Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. učební), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
3,0
4 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2020/21)

Maturity
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
Výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
Výsledky žiakov v pridanej hodnote nie sú za školský rok 2020/21 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Riadenie školy
53
75
74
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
70
95
88
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
76
78
70
inšpekcia v šk. roku 2014/15
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
89
4,4
1,9
2 000 € na 457 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
15
8,1
12,3
37 učiteľov na 457 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci Gym

údaj za školu
priemer
za Gym

poznámka
+Počet žiakov
76
457
310
+Počet externých žiakov
 
0
2
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,8 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,4 %
+Počet pedagógov
73
37
30
 

Komentár školy

Mgr. Jana Zrníková, riaditeľka školy
Motto: Prichádza talent, odchádza osobnosť. Charakteristika štúdia: Gymnázium Varšavská cesta s osemročnou dĺžkou štúdia poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 2, ISCED 3A) ukončené maturitnou skúškou. Záujemcom o štúdium ponúkame kvalitný učebný plán, kvalifikovaných a zanietených pedagógov, široký výber mimoškolských aktivít, možnosť sebarealizácie a uplatnenia talentu v súťažiach a absolventom vysokú kvalitu vzdelania, jazykové zručnosti, schopnosť komunikovať, prezentovať seba i svoje vedomosti a uspieť v ďalšom štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí. Štúdium je určené pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie výsledky a majú predpoklad pre štúdium na strednej škole gymnaziálneho typu. Súčasťou školy je školské stredisko záujmovej činnosti (ŠSZČ) a školská jedáleň, ktoré dotvárajú obraz školy ako strediska vzdelávania a výchovy pre mladých ľudí od 11 do 19 rokov s celodenným zabezpečením činnosti pod pedagogickým vedením s možnosťou stravovania. Cieľom školy je výchova všestranne vzdelaného žiaka, ktorý je motivovaný k celoživotnému vzdelávaniu, vychovávaný k tvorivému a logickému mysleniu a ktorý je pripravený riešiť rôznorodé problémové situácie. 98 % absolventov školy pokračuje v štúdiu na vysokých školách, z toho približne 50 % v zahraničí (najmä v ČR) a vyše 50 % študentov si vyberá štúdium zamerané na prírodné resp. technické vedy. Študentský život pulzuje najmä vďaka Žiackej školskej rade, študenti môžu rozvíjať svoje nadanie, záujmy, zúčastňovať sa na kultúrnych i humanitárnych podujatiach, organizovať rôzne akcie pre kamarátov. Partneri školy. Tradičná je spolupráca školy a Rodičovského združenia pri organizácií významných podujatí - reprezentačného plesu školy, imatrikulácii, stužkovej slávnosti, záveru školského roku. Ceníme si nielen finančnú a materiálnu pomoc, ale najmä morálnu podporu zo strany rodičov a účasť na riešení spoločných problémov. Spolupráca s ďalšími partnerskými subjektmi: - výmenné pobyty so školami v zahraničí, spolupráca s Rotary klubom, so školami na Slovensku, - so Žilinskou univerzitou - spoločné projekty, - s Centrami voľného času - organizovanie i účasť na súťažiach, olympiádach, - s humanitnými a sociálnymi partnermi - napr. Stanica Záriečie, Nadácia Krajina Harmónie, Nadácia Pontis, Jašidielne, Červený kríž - darcovstvo krvi, - s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline, - s Považskou galériou, knižnicou - výstavy, vernisáže, besedy, - so Slobodou zvierat - organizovanie zbierok, besied, - so športovými klubmi. Projekty: - zahraničné pobyty v rámci projektov Cezhraničnej spolupráce, SOKRATES, COMMENIUS, - zamerané na využívanie netradičných foriem a metód výuky (projektové, zážitkové, problémové vyučovanie, tvorivé písanie a i.), - zamerané na modernizáciu školy - projekt Obnovy školy, - zapájanie sa do spoločných projektov so Žilinskou univerzitou - podpora prírodovedného a technického vzdelania - napr. Týždeň vedy a techniky, - dlhodobé projekty: Globálny etický program (etické normy v podnikaní), Viem, že... (preventívny program boja proti násiliu, drogám, iným závislostiam v spolupráci s políciou), - školské projekty a projekty ŠSZČ - Najzdatnejšia trieda, Zelená trieda, Super trieda... Školský vzdelávací program Gymnázium ponúka v ročníkoch 1. - 4.: - anglický jazyk + výber z troch ďalších cudzích jazykov (nemecký, francúzsky, ruský) - nové predmety: hlavolamatika (rysovanie a matematické hlavolamy) - 2. ročník, regionálna kultúra - 4. ročník, - rozšírené vyučovanie predmetov v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom: anglický jazyk, nemecký, francúzsky resp. ruský jazyk, matematika, fyzika, biológia, chémia, geografia, dejepis, telesná a športová výchova, etická/náboženská výchova, - kurzy - plavecký - 2. ročník, lyžiarsky - 3. ročník, - exkurzie - podľa plánov činnosti jednotlivých predmetových komisií. V ročníkoch 5. - 8. výber vzdelávacej cesty a diferenciácie štúdia: - blok - prírodné vedy - 1 trieda s rozšíreným počtom hodín: matematika, fyzika, informatika, geografia, biológia, telesná a športová výchova, - nový predmet: práca s textom - 6. ročník - blok - cudzie jazyky - 1 trieda s rozšíreným počtom hodín: anglický jazyk, 2. cudzí jazyk, geografia, informatika, biológia, - nové predmety: práca s textom - 6. ročník, mediálna výchova - 7. ročník, - oba bloky - voliteľné semináre - príprava na vysokoškolské štúdium v počte 6 hodín v 7. ročníku a v počte 10 hodín v 8. ročníku, - kurzy - lyžiarsky - 5. ročník, kurz ochrany a obrany človeka - 7. ročník, - exkurzie - podľa plánov činnosti jednotlivých predmetových komisií. Profil absolventa nášho gymnázia nájdete na www.gvarza.edu.sk (dokumenty - Školský vzdelávací program) Mimo vyučovania (niekedy aj počas)..... - školské stredisko záujmovej činnosti (6.30 - 16.30) - zábava, oddych, športové aktivity, milé vychovávateľky (2 miestnosti strediska, počítače, telocvičňa, stolný tenis), - vyše 40 záujmových útvarov - rozvoj talentu a záujmov pod pedagogickým vedením, - aktivity organizované žiackou školskou radou (tvorivé dielne, koncerty, diskotéky, zbierky...), - vedomostné, športové i umelecké súťaže - postup až na medzinárodnú úroveň, - voľný prístup k internetu, - besedy, prednášky, divadlo, kino, koncerty, exkurzie... - priestor na sebarealizáciu - vydávanie školského časopisu, tvorba projektov, podpora realizácie dobrých nápadov.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.
30.11.2015, 12:52, INEKO
Táto škola je jednou z 90-tich škôl na Slovensku, ktorých žiaci sa zapojili do súťaží (korešpondenčných seminárov) organizovaných občianskym združením Trojsten. Celkovo sa v šk. roku 2014/15 do súťaží, medzi ktoré patria Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj, zapojilo 4,9 % z celkového počtu žiakov školy, čo radí školu na 14. miesto v rámci celého Slovenska.