Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

534 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
50 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

5,7
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,0Maturity
5,8Pridaná hodnota
5,5Nezamestnanosť absolventov
6,5Prijímanie na VŠ v SR
5,5Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
2,0
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
79
58
51
na základe 98 žiakov
+Matematika
-
-
36
 
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
47
 
+Anglický jazyk B1
37
54
56
na základe 82 žiakov
+Anglický jazyk B2
72
70
66
na základe 12 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
55
 
+Nemecký jazyk B1
65
38
36
na základe 2 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
83
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
51
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
62
0,21
-0,14
na základe 39 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
69
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
66
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
67
0,7
1,4
400 € na 534 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
18
9,4
12,6
50 učiteľov na 534 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
50 z 50 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
90
534
313
+Počet externých žiakov
 
0
25
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,9 %
+Počet pedagógov
82
50
35
 

Komentár školy

,
Spojená škola má dve organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Prehľad študijných a učebných odborov: študijné odbory (ukončené maturitnou skúškou): - 6444 4 čašník, servírka (4 roky) - 6445 4 kuchár (4 roky) učebné odbory (ukončené záverečnou skúškou): - 6444 2 čašník, servírka (3 roky) - 6445 2 kuchár (3 roky) nadstavbové štúdium (nadväzuje na učebné odbory, ukončené maturitnou skúškou): - 6421 4 spoločné stravovanie (2 roky) Charakteristika štúdia: Čašník, servírka – ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok, podávanie informácii o jedlách a nápojoch, práca s registračnou pokladnicou, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie. Kuchár – ovláda práce súvisiace s prípravou nových a technologicky náročných jedál, vrátane národných a iných špecialít, prípravu jedál cudzích kuchýň. Vie samostatne zostavovať komplexné receptúry nových a atypických jedál, zabezpečiť prípravu jedál na krátkodobé a špecializované gastronomické akcie. Po ukončení prípravy absolvent študijných odborov ovláda aj princípy ekonomiky so zameraním na ekonomiku a organizáciu spoločného stravovania. Má potrebné vedomosti z oblasti vedenia administratívy a vyúčtovania v kontrolnej pokladnici vo výrobných zariadeniach spoločného stravovania. HOTELOVÁ AKADÉMIA Prehľad študijných odborov: - 6323 6 hotelová akadémia (5 rokov) - 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu (4 roky) Charakteristika štúdia: 5–ročný študijný odbor pripravuje absolventa pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania a účelového stravovania. Poskytuje absolventovi osvojiť si všeobecné vzdelanie poskytované strednou školou, má možnosť študovať aj na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania. Odborná zložka vzdelávania zabezpečuje absolventovi získať odborné vedomosti, zručnosti a návyky. Po splnení požiadaviek a po absolvovaní tretieho ročníka môže žiak vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku v odbore čašník, servírka. Jazykové schopnosti absolventa (štúdium troch cudzích jazykov) umožňujú odborný rast a vývoj v zahraničí. Absolvent je schopný zvládnuť aj podnikateľskú činnosť a vedenie ekonomickej agendy súvisiacej s touto agendou. Absolvent 4-ročného študijného odboru manažment regionálneho CR má základné vedomosti o kultúrno-spoločenských javoch a súvislostiach, ktoré aktívne bude využívať vo svojej profesii. Samostatne vykonáva a koordinuje činnosti v oblasti cestovného ruchu. Komunikuje s verejnosťou, adekvátne poskytuje informácie spojené s cestovným ruchom, je schopný organizovať kultúrne, športové a iné podujatia. Môže sa zamestnať ako pracovník marketingových útvarov, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach. Čo ponúkame? - kvalitné teoretické a praktické vzdelanie, - odbornú prax v renomovaných prevádzkach (Holliday Inn, Veľká Fatra Rajecké Teplice, Villa Nečas), - barmanský, baristický a someliersky kurz, - účasť na zahraničných stážach, - širokú ponuku mimoškolských aktivít, - možnosť zapojiť sa do športových, kultúrnych a charitatívnych akcií. Aktivity škôl, medzinárodné projekty Realizované projekty: Zrealizované projekty na základe získaného grantu z prostriedkov EÚ: - Leonardo da Vinci – trojmesačná stáž študentov v Rakúsku, v Španielsku a v Nemecku. Študenti si môžu otestovať svoje schopnosti v špičkových hotelových zariadeniach, - Socrates – výmenný študijný pobyt v Taliansku a vo Francúzsku. Dlhodobá spolupráca s talianskym, gréckym, rakúskym a nemeckým partnerom.

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovanie, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.
Poznámka: škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, no zatiaľ sa nezapája do elektronického testovania v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.