Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

426 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
50 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

4,8
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
4,3Maturity
4,8Pridaná hodnota
5,2Nezamestnanosť absolventov
5,5Prijímanie na VŠ v SR
4,6Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
3,0
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
41
48
51
na základe 76 žiakov
+Matematika
-
-
36
 
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
47
 
+Anglický jazyk B1
26
51
56
na základe 66 žiakov
+Anglický jazyk B2
91
75
66
na základe 2 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
55
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
36
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
83
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
51
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
44
-1,13
-0,14
na základe 28 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
69
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
66
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
93
5,6
1,4
2 400 € na 426 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
56
11,7
12,6
50 učiteľov na 426 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
50 z 50 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
77
426
313
+Počet externých žiakov
 
0
25
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,9 %
+Počet pedagógov
82
50
35
 

Komentár školy

Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy
Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši ponúka odborné vzdelanie pre oblasť hotelierstva, spoločného stravovania, cestového ruchu a obchodu. V študijných odboroch máme posilnenú výučbu cudzích jazykov o výučbu odborného predmetu v anglickom jazyku. Odborný výcvik a prax máme v hoteloch v Demänovskej Doline, L.Jáne, na Štrbskom Plese – Grand Hotel Kempinski. Prevádzkujeme vlastnú reštauráciu, cukrárenskú výrobňu a aranžérsku dielňu. Ponúkame žiakom aj zahraničnú prax – Hotel Marriott Praha, zariadenia v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku. Od roku 2013 pri škole aktívne pracuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod a gastronómiu, ktoré ponúka akreditované aj neakreditované vzdelávacie aktivity ( barmanský, someliérsky, baristický, animátorský kurz, curving ), akreditované kurzy na získanie rekvalifikácie, alebo špeciálnych zručností. V škole pôsobí školská televízia HAMA a žiacka školská rada sa podieľa na vydávaní školského časopisu PRIEVAN. Škola je členom Medzinárodnej asociácie hotelových škôl AEHT v Luxembursku, Sl. zväzu kuchárov a cukrárov, Sl. sommelierskej asociácie, Zväzu hotelov a reštaurácií SR a Klastra Liptov. Hostíme zahraničných študentov cez ROTARY organizáciu. V roku 2017 bol škole potvrdený rating BBB plus anglickou spoločnosťou IES Londýn, pracovisko Brno. Každoročne sa zúčastňujeme mnohých odborných aj športových súťaží. Žiaci sú úspešní v barmanských , kuchárskych, baristických a cukrárskych súťažiach, v podnikateľskom vzdelávaní CVIĆNÁ FIRMA ( dvakrát prvé miesto na veľtrhu v Prahe a dvakrát v Bratislave a Ostrave) a podnikanie v cestovnom ruchu. Medzi našich úspešných športovcov patrila Petra Vlhová, Šajbidor, Garajová, Gajarský a v súčasnosti Monika Škáchová, Durný. Podporujeme projektovú činnosť cez grantové programy zriaďovateľa, Komunitnej nadácie LIPTOV, mentorské projekty pre žiakov, Erazmus, projekty na materiálne vybavenie školy. Aktívne sme vstúpili do duálneho vzdelávania pre odbory kuchár, čašník a obchodný pracovník.

Komentáre používateľov