Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

226 žiakov (z toho 35 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
22 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

6,6
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,5Maturity
7,2Pridaná hodnota
7,5Nezamestnanosť absolventov
5,7Prijímanie na VŠ v SR
6,1Mimoriadne výsledky
4,0Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
60
52
51
na základe 36 žiakov
+Matematika
56
37
36
na základe 2 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
47
 
+Anglický jazyk B1
78
64
56
na základe 32 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
66
 
+Anglický jazyk C1
-
-
55
 
+Nemecký jazyk B1
65
38
36
na základe 4 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
83
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
51
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
84
3,20
-0,14
na základe 34 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
69
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
66
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
79
2,7
1,4
600 € na 226 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
22
9,7
12,6
22 učiteľov na 226 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
22 z 22 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
32
226
313
+Počet externých žiakov
 
35
25
+Podiel externých žiakov
 
15,5 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,9 %
+Počet pedagógov
24
22
35
 

Komentár školy

PaedDr. Dušan Husár, riaditeľ školy
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce má v regióne okresu Zlaté Moravce špecifické postavenie svojou 60-ročnou históriou a odborným zameraním, ktoré prispôsobuje potrebám regiónu. Zabezpečuje moderné odborné vzdelanie, ktoré je adekvátne potrebám trhu práce. Odborné vzdelanie je flexibilné, také, aby uľahčilo absolventom školy ich vstup na pracovný trh. Škola ponúka svojim žiakom učebné a študijné odbory, ktoré ich pripravia tak, aby uspeli v tvrdom konkurenčnom prostredí. Žiaci majú možnosť štúdia troch cudzích jazykov kvalifikovanými pedagógmi - ANJ, RUJ, NEJ. Pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu úzko spolupracujeme s partnerskou školou SŠ - COPT Kroměříž - ČR. Kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu je kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý je garantom kvality vzdelávania. Počas svojej 60-ročnej existencie sa škola vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Vedenie školy chce v budúcnosti vyprofilovať školu tak, aby sa stalo komplexnou strednou odbornou školou schopnou uspokojovať potreby nielen regiónu, ale aj kraja. Chce, aby sa stala regionálnym vzdelávacím centrom pre strojárske a elektrotechnické odbory. Na základe poverenia Ministerstva životného prostredia SR č. 43657/2009 zo dňa 13.10.2009 škola je školiacim strediskom Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku v Rovinke. Vytvárame podmienky a neustále skvalitňujeme spoluprácu medzi školou a podnikmi širšieho regiónu. Naši žiaci vykonávajú odborný rozvoj v rôznych firmách a inštitúciách. Tým sa dosiahne rýchlejšia adaptácia absolventov pri prechode do reálnej praxe. Škola tvorí jeden komplex, ktorého súčasťou je: teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie, školská jedáleň, školský internát, telocvičňa s posilňovňou, lezeckou bouldrovou stenou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, školský park. Škola úspešne pokračuje v spolupráci s Požitavskou futbalovou akadémiou pri FC ViOn Zlaté Moravce pri realizácii tried s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy zameraných na futbal.

Komentáre používateľov