Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra

415 žiakov (z toho 0 externých)
1 zo sociálne znevýhodneného prostredia
37 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2016/17 - 2019/20)

6,5
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,1Testovanie 5
-Inšpekcia
8,1Testovanie 9
0,0Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2019/20)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
57
68
63
na základe 44 žiakov
+Matematika
48
64
61
na základe 44 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
63
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
Výsledky žiakov v Testovaní 9 nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže Testovanie 9 sa v danom roku nekonalo kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
84
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
71
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
97
0,0
0,1
0 € na 415 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
50
8,9
10,8
37 učiteľov na 415 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
83
415
223
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,2 %
8,1 %
+Počet pedagógov
91
37
18
 

Komentár školy

Mgr. Dana Halajová, riaditeľka školy
Základná škola, Na Hôrke 30 v Nitre je sídlisková škola s počtom žiakov viac ako 510. Súčasťou školy je školský klub a školská jedáleň. Škola má moderné vybavenie - 5 počítačových učební, 1 multimediálnu učebňu, 2 jazykové laboratóriá a 3 interaktívne tabule a niekoľko odborných učební: žiacka knižnica, fyzikálna, chemické laboratórium, žiacka kuchynka a iné. Máme malú a veľkú telocvičňu, posilňovňu, vonku futbalové, basketbalové a baseballové ihrisko. Kabinety sú vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré každoročne dopĺňame. Škola svoj ŠkVP zameriava na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, v 5. ročníku máme predmet Dopravná výchova, v 6. ročníku Regionálne dejiny. Nezabúdame ani na posilnenie prírodovedných predmetov. Škola má vynikajúce výsledky aj v súťažiach a olympiádach. V šk. roku 2010/11 sme sa umiestnili na 21. mieste z 301 zúčastnených škôl v nitrianskom kraji a v rámci mestských škôl sme na 2. mieste. Naši pedagógovia sa nevenujú žiakom len počas vyučovania ale aj po vyučovaní. Škola každoročne ponúka viac ako 20 krúžkov. Zo strany žiakov je o ne veľký záujem, spolupracujeme aj s basketbalovým strediskom dievčat UKF Nitra. Naše aktivity a ostatné informácie o škole sú podrobne na internetovej stránke www.zsnahorke.edupage.org alebo na internetovom časopise www.horkanews5.estranky.sk.

Komentáre používateľov