Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra

389 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
27 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2018/19 - 2021/22)

6,0
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
8,4Testovanie 5
-Inšpekcia
6,3Testovanie 9
2,9Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
-
zatiaľ nehodnotené
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2021/22)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
49
71
68
na základe 27 žiakov
+Matematika
75
69
59
na základe 27 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
65
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
25
51
56
na základe 41 žiakov
+Matematika
29
43
49
na základe 41 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
68
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
59
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
84
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
70
inšpekcia od šk. roku 2012/13 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
92
0,0
0,3
0 € na 389 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
17
6,9
10,7
27 učiteľov na 389 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
97 %
27 z 27 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
79
389
230
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
15
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
7,9 %
+Počet pedagógov
78
27
18
 

Komentár školy

Mgr. Dana Halajová, riaditeľka školy
Základná škola, Na Hôrke 30 v Nitre je sídlisková škola s počtom žiakov viac ako 510. Súčasťou školy je školský klub a školská jedáleň. Škola má moderné vybavenie - 5 počítačových učební, 1 multimediálnu učebňu, 2 jazykové laboratóriá a 3 interaktívne tabule a niekoľko odborných učební: žiacka knižnica, fyzikálna, chemické laboratórium, žiacka kuchynka a iné. Máme malú a veľkú telocvičňu, posilňovňu, vonku futbalové, basketbalové a baseballové ihrisko. Kabinety sú vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré každoročne dopĺňame. Škola svoj ŠkVP zameriava na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, v 5. ročníku máme predmet Dopravná výchova, v 6. ročníku Regionálne dejiny. Nezabúdame ani na posilnenie prírodovedných predmetov. Škola má vynikajúce výsledky aj v súťažiach a olympiádach. V šk. roku 2010/11 sme sa umiestnili na 21. mieste z 301 zúčastnených škôl v nitrianskom kraji a v rámci mestských škôl sme na 2. mieste. Naši pedagógovia sa nevenujú žiakom len počas vyučovania ale aj po vyučovaní. Škola každoročne ponúka viac ako 20 krúžkov. Zo strany žiakov je o ne veľký záujem, spolupracujeme aj s basketbalovým strediskom dievčat UKF Nitra. Naše aktivity a ostatné informácie o škole sú podrobne na internetovej stránke www.zsnahorke.edupage.org alebo na internetovom časopise www.horkanews5.estranky.sk.

Komentáre používateľov