Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SPŠ strojnícka, Petőfiho 2, Komárno

528 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
54 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2016/17 - 2019/20)

7,4
škola s výbornými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,6Maturity
6,6Pridaná hodnota
8,7Nezamestnanosť absolventov
7,9Prijímanie na VŠ v SR
7,8Mimoriadne výsledky
5,7Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
5,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2019/20)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
Výsledky žiakov v maturitách nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Slovenský jazyk
-
-
-
 
+Matematika
-
-
-
 
+Maďarský jazyk
-
-
-
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
-
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
-
-
-
 
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
-
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
Výsledky žiakov v pridanej hodnote nie sú za školský rok 2019/20 k dispozícii, keďže maturity sa v danom roku nekonali kvôli epidémii COVID-19.
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
10
45
71
inšpekcia v šk. roku 2019/20
+Podmienky výchovy a vzdelávania
77
94
79
inšpekcia v šk. roku 2019/20
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2010/11 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
66
1,9
1,5
1 000 € na 528 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
32
10,2
12,6
54 učiteľov na 528 žiakov
+Využívanie IKT / DT
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
91
528
302
+Počet externých žiakov
 
0
23
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
89
54
34
 

Komentár školy

Ing. Timea Pásztor, zástupkyňa riaditeľa
SPŠ - ISzKI Komárno bola založená v roku 1951, máme teda za sebou už 60-ročnú tradíciu vyučovania na tejto škole v rôznych odboroch. Žiaci môžu u nás študovať v štyroch študijných odboroch: 2381 6 strojárstvo, 2675 6 elektrotechnika, 3918 6 technické lýceum, 3917 6 02 technické a informačné služby so zameraním na strojárstvo. Všetky študijné odbory sú štvorročné s maturitou, s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Sme jednou z najväčších odborných škôl v celom Nitrianskom regióne, čo sa týka počtu žiakov. Budova je situovaná v centre mesta, ľahko prístupná. Technická vybavenosť školy je na veľmi vysokej úrovni v porovnaní s inými školami v regióne - odborne vyučujeme technické predmety v 15 laboratóriách a odborných učebniach. Naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky nielen v technických, ale aj v jazykových, spoločensko-vedných, prírodovedných a športových súťažiach. Dôkazom toho sú aj dva úspešne pracujúce divadelné krúžky na škole, jeden v slovenskom a jeden v maďarskom jazyku. Štátny vzdelávací program nám dáva priestor na zavádzanie netradičných odborných predmetov, ako napr. Alternatívne zdroje energie, týmto sa snažíme priblížiť k aktuálnej problematike využitia energií a tak rozšíriť možnosť uplatnenia sa našich študentov. Na škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk v 5 špeciálnych jazykových učebniach. Na praktické vyučovanie slúžia jednotlivé laboratóriá, dielne a počítačmi vybavené miestnosti, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni. Praktické vyučovanie prebieha v priestoroch školy. Okrem iných máme k dispozícii CNC miestnosť, elektrotechnické laboratóriá, technologické laboratórium. Naša škola bola certifikovaná spoločnosťou IES London (International Education Society - Medzinárodná Edukačná Spoločnosť) na úroveň BB/I/bbb. Naši absolventi môžu požiadať o vystavenie medzinárodného certifikátu o úrovni ukončenej školy, ktorý je uznávaným dokladom k maturitnému vysvedčeniu. Tradične sa zapájame aj do celosvetového sieťového akademického programu — CISCO Networking Academy — s možnosťou získania medzinárodne uznávaného certifikátu sieťového špecialistu. Študenti majú možnosť po ukončení štúdia získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky UBP SR. Krúžkové činnosti v rôznych odvetviach a kategóriách sa zameriavajú hlavne na prírodovedné predmety, cudzie jazyky, odborné predmety, kultúru a šport. Na športovanie máme výborné podmienky, nakoľko škola má jednu veľkú a jednu malú telocvičňu, priestor vyhradený pre stolný tenis, posilňovňu a dvor s dvomi športovými ihriskami, ktoré sú výhodné najmä pre loptové hry. Každoročne sa v rámci školy koná športový deň, majstrovstvá školy zamerané najmä na ľahkú atletiku, futbal, stolný tenis, volejbal či basketbal. Úspešnosť našich športových aktivít odzrkadľuje aj fakt, že medzi našimi bývalými študentmi sú reprezentanti Slovenska, majstri Európy, majstri sveta či olympijský víťaz. Škola má plne vybavený školský internát s jedálňou priamo v areáli školy, ktorý poskytuje ubytovanie a stravovanie nielen našim žiakov, ale aj žiakom z ďalších komárňanských škôl. Takmer 2/3 žiakov pokračujú v štúdiu na vysokých školách technického či ekonomického zamerania. Žiaci, ktorí po maturite nechcú ďalej študovať, sa ľahko uplatnia v praxi, nakoľko disponujú dostatočnými odbornými vedomosťami.

Komentáre používateľov