Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Kontakt

INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

web: http://www.ineko.sk
mail:
Tel.: 02 / 5341 1020
Fax: 02 / 5823 3487

Autori

Peter Goliaš
Eugen Jurzyca
Peter Klátik
Michal Rehúš
Matej Tunega

O projekte

Ďakujeme Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústavu informácií a prognóz školstva, Štátnej školskej inšpekcii, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosti EXAM za ochotu a ústretovosť pri poskytovaní údajov pre tento projekt.

Prehľad základných a stredných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. Veríme, že lepšia informovanosť prispeje k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýši ich kvalitu.

Projekt vzikol začiatkom roku 2012 a týka sa všetkých slovenských základných a stredných škôl (presnejšie základných škôl - ZŠ aj so špeciálnymi triedami, špeciálnych základných škôl - ŠZŠ, základných umeleckých škôl - ZUŠ, stredných odborných škôl - SOŠ, špeciálnych stredných škôl - ŠSŠ, gymnázií a konzervatórií), ktoré eviduje Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). Pre sledované školy sme sa snažili získať údaje za posledné tri školské roky v čase vzniku projektu (2008/09, 2009/10, 2010/11), ktoré sú evidované na centrálnej úrovni najmä orgánmi štátnej správy a môžu vypovedať o kvalite vyučovacieho procesu, resp. o podmienkach a dosiahnutých výsledkoch žiakov príslušnej školy. Keďže pri základných umeleckých školách (ZUŠ) a konzervatóriách sa dajú výsledky študentov kvantifikovať a porovnávať na celoslovenskej úrovni podstatne ťažšie ako pri ostatných typoch škôl (preto ani pre ne nie je stanovená vlastná metodika), obmedzíme sa iba na tie ukazovatele, ktoré sa evidujú pri ostatných typoch škôl.

Pre ohodnotenie školy sme sa snažili získať čo najviac ukazovateľov, ktoré však musia existovať na celoslovenskej úrovni, musia byť evidované alebo zisťované renomovanou inštitúciou (verejnou, ale aj súkromnou) a musia mať objektívny charakter. Z tohto dôvodu sme upustili od pôvodnej myšlienky realizovať medzi školami prieskum o nekvantifikovateľných atribútoch (napr. "kvalita technického vybavenia" alebo "spokojnosť žiakov"), keďže otázky by si mohol riaditeľ každej školy interpretovať rôzne a výsledky by tak mohli byť skreslené a vzájomne neporovnateľné.

Po dôkladnej selekcii sme dospeli k 45 ukazovateľom, ktoré opisujú podmienky na školách. Niektoré z nich sa týkajú iba základných škôl (ZŠ, ŠZŠ), niektoré iba stredných škôl (SŠ, ŠSŠ, gymnázií) a niektoré všetkých škôl, niektoré údaje sú dostupné za všetky sledované roky, niektoré nie. Presný zoznam ukazovateľov, ich opisy vrátane informácie o tom, akých typov škôl sa týkajú, možno nájsť v sekcii "Metodika hodnotenia". Údaje priebežne aktualizujeme - pokiaľ niektorý údaj nie je za vybraný rok dostupný, je možné, že v blízkej dobe ho príslušná inštitúcia poskytne. Údaje pochádzajú zo štátnych inštitúcií: Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Jediná skupina údajov, ktorá pochádza od súkromného subjektu, sú informácie o súťažiach a testoch realizovaných spoločnosťou EXAM, do ktorých sa príslušné školy zapojili.

Nemenej dôležité, ako získať relevantné údaje o všetkých školách, je ich aj prehľadne prezentovať. Portál preto ponúka široké možnosti filtrovania požadovaných výsledkov. Používateľ si môže okrem definovania ukazovateľov, ktoré sa majú zobrazovať a obdobia, za ktoré sa majú zobrazovať, vytvoriť aj rebríček škôl na základe jeho vlastných váh. Napríklad, ak kladie vyšší dôraz na kvalitnú výučbu matematiky alebo na uplatnenie absolventov po skončení strednej školy. Po určení dôležitých ukazovateľov možno špecifikovať školy, ktoré sa majú medzi sebou porovnávať, a to na základe typu školy, okresu, v ktorom sa nachádza alebo maximálnej vzdialenosti od Vášho bydliska / Vašej školy. Takéto nastavenia umožňujú komplexné porovnávanie škôl, pomocou ktorého si používateľ môže nájsť školu najviac vyhovujúcu jeho potrebám.

Povedali o projekte

Eugen Jurzyca, poslanec Európskeho parlamentu, bývalý minister školstva a poslanec NR SR
Školstvo by malo pomáhať mladým ľuďom starať sa v budúcnosti úspešne o seba, rodinu a spoločnosť. A pomáha? Vieme, do akej miery? A do akej miery v tom pomáhajú jednotlivé školy? Veru, nie veľmi. Lenže ako chceme bez spätnej väzby, aby rodičia vytvárali tlak na zlepšenie základných škôl, aby dali deti na stredné školy, ktoré pripravujú absolventov úspešných v praxi alebo na ďalšom štúdiu? Ako chceme, aby stredné školy a stredoškolské odbory, ktoré „vyrábajú“ nezamestnaných, postupne uvoľňovali svoje miesto školám, ktoré vedia na život ...
Vladimír Burjan, riaditeľ spoločnosti EXAM testing
Keďže školstvo je u nás platené predovšetkým z peňazí daňových poplatníkov, mali by mať títo prístup k informáciám a údajom, ktoré dokumentujú, do akej miery sa školstvu darí napĺňať stanovené ciele. Okrem posudzovania systému ako celku môžu byť údaje o jednotlivých školách cenným vodidlom pre rodičov pri výbere školy pre svoje deti. Možno tiež očakávať, že sledovanie a zverejňovanie hodnôt rôznych ukazovateľov vytvorí na školy istý tlak, aby sa nimi zaoberali a snažili sa zlepšovať tie, v ktorých dosahujú slabšie výsledky. Zo ...
Ondrej Smolár, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Soitron, a.s.
Som presvedčený, že každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie. A je pre to schopný urobiť naozaj veľa. Platí to určite aj pre oblasť vzdelania. Sám si spomínam, ako sme spolu s manželkou pred nástupom našich detí na základnú a aj strednú školu dlho diskutovali, zháňali všetky možné aj nemožné referencie o kvalite škôl, ktoré sme mali v užšom výbere. Keď som si pozrel fakty zhromaždené na tejto stránke, tak som si ešte viac uvedomil, ako zúfalo málo tých informácii bolo v minulosti dostupných, a ako radikálne sa to zmenilo “len” zverejnením...
Róbert Kičina, Manažér pre korporátne záležitosti, Nestlé Česko a Slovensko
Konkurencia je najúčinnejšou hybnou silou rozvoja spoločnosti. Platí to nielen pre podniky, ktoré sa pod vplyvom konkurencie snažia zlepšovať svoje fungovanie a výkonnosť, ale tiež pre školy, ktoré sa môžu vďaka portálu INEKO porovnávať v dosiahnutých výsledkoch a identifikovať svoje silné a slabé stránky. Portál znižuje informačnú asymetriu a posilňuje konkurenciu medzi školami, ktorých kvalita by mala byt odmeňovaná vyššou prestížou, zvýšeným záujmom o štúdium a štedrejším financovaním a naopak, nekvalita potrestaná úbytkom študentov a ...
Juraj Barta, Digital Banking and Marketing Director, Slovenská sporitelňa
Podľa mojich skúseností má nezávislý zdroj informácií o kvalite škôl potenciál zvýšiť kvalitu rozhodovania – rodičov detí, ale aj zriaďovateľov škôl. Navyše tiež podnecuje verejnú diskusiu o kvalite školstva, pričom jej dodáva potrebné fakty, a umožňuje jej tak dostať sa na neporovnateľne vyššiu úroveň. Som rád, že bude takáto možnosť pre základné a stredné školy, a som rád, že sa ju podujalo vytvoriť INEKO....
Ondřej Šteffl, riaditeľ, Scio
Jistě je pravda, že čím více mají lidé informací, tím lépe a kvalifikovaněji se mohou rozhodovat. V jakékoliv oblasti. A jistě i ve vzdělávání. Je zvláštní, že i když rodiče vždy chtějí pro své děti to nejlepší, v rozhodování o jejich vzdělávání postupují často nepoučeně, nahodile. Mnohdy věnují nákupu ledničky víc času a úsilí než výběru školy. Portál INEKO je proto důležitým příspěvkem nejen k informovanosti rodičů, ale i k osvětě rodičů. Vzdělání je ale složité a ne vše se dá vyjádřit číslem. Osobně proto bych ...
Martin Hargaš, finančný riaditeľ, NN Česká republika
Portál Ineko o základných a stredných školách pre mňa otvoril cestu k informáciám, ktoré som si dovtedy ako otec predškoláčok bol nútený prácne vyhľadávať. Pred spustením portálu som si mohol urobiť prehľad individuálne za každú základnú školu na webstránke školy (o účastí na súťažiach, o úspešnosti v prijímacích pohovoroch na stredné školy) alebo nachádzať porovnania za jednotlivé oblasti na rôznych stránkach (výsledky celoslovenských testov). Portál Ineko mi ponúkol mnohé z nich v praktickej prehľadnej podobe a výrazne uľahčil takýto...
Andreas Schleicher, Director for Education and Skills and Special Advisor on Education Policy to the Secretary-General, OECD
In general, the OECD very much supports transparency in publishing results of external school evaluations conducted by inspectorates or other review bodies. Websites like yours have proven to sharpen and make more coherent external school evaluation reporting on individual schools and has heightened their impact on the school community. In many OECD systems there is a strong expectation of transparency in reporting on aggregate measures of student performance in national tests at the school level. Of course, any “school performance measures” aiming to allow the comparison of schools should...
Dušan Zachar, riaditeľ INEKO
Ak sú pre Vás porovnávania výsledkov žiakov jednotlivých škôl a ďalšie nami zverejňované údaje o školách prínosom, uchádzame sa o Vašu finančnú podporu. Keďže momentálne neprispieva na tento projekt žiadna verejná inštitúcia ani súkromná firma či nadácia, Vaša podpora nám umožní aktualizovať rebríčky škôl aj o rok. Ďakujeme!...