Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, marec 2020

Na portál skoly.ineko.sk sme doplnili aktuálne údaje za viacero sledovaných ukazovateľov a na ich základe prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Doplnili sme údaje napr. za nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov ministerstva školstva), využívanie digitálnych technológií (DT) pri vyučovaní, finančné zdroje na žiaka, či nové údaje za pridanú hodnotu u absolventov stredných škôl z roku 2019.

Týmto doplnením údajov nadväzujeme na "letnú" aktualizáciu, kedy bola doplnená prvá časť údajov za šk. rok 2018/19 (výsledky Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturít). Vďaka aktuálnemu doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2018/19 (pre toto hodnotenie využívame údaje za obdobie rokov 2016 až 2019). Každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezrieť na našom portáli.

Na záver by sme radi dali do pozornosti, že na rozdiel od bežnej zimnej/jarnej aktualizácie portálu sme tentokrát portál doplnili ešte aj o niektoré nové informácie a možnosti. Ide najmä o rozšírenú možnosť hodnotenia škôl používateľmi portálu, o úpravu metodiky hodnotenia mimoriadnych výsledkov a o viaceré doplňujúce informácie uvádzané pod profilmi škôl. Viac podrobností možno nájsť v poslednom bode newslettra.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Portál prevádzkujeme aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z decembra 2019 podľa metodiky INEKO

3Novinky na portáli - odteraz je možné na portáli hodnotiť školy komplexnejším spôsobom

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok, vďaka čomu sme mohli aktualizovať a tým zároveň aj sfinalizovať hodnotenie škôl za šk. rok 2018/19. Na portál sme pridali údaje v rámci týchto oblastí (ukazovateľov):

 • nezamestnanosť absolventov stredných škôl (ukončili štúdium 2018, stav k 30.9.2019)
 • mimoriadne výsledky žiakov (za šk. rok 2018/19)
 • pridaná hodnota v predmete slovenský jazyk (vlna 2015-2019)
 • výsledky komplexnej inšpekcie na školách (za šk. rok 2018/19, inšpekciu vykonáva ŠŠI)
 • počty žiakov a učiteľov vrátane počtu žiakov zo SZP a externých žiakov (k 15.9.2019 – údaje uvádzané v záhlaví profilov škôl)
 • využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní (za šk. rok 2018/19)
 • celkové finančné zdroje škôl na žiaka (za rok 2018)
 • vlastné finančné zdroje škôl – koľko škola dokázala získať prostriedkov nad rámec prostriedkov plynúcich z verejných zdrojov (za rok 2018)
 • prijímanie na vysoké školy v SR (za dva školské roky – 2017/18 a 2018/19)
 • zapojenie škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
 • niektoré doplňujúce informácie uvádzané pod profilmi škôl (viac podrobností možno nájsť v poslednom bode newslettra)

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z decembra 2019 podľa metodiky INEKO

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk. komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam

3. Novinky na portáliskryť

odteraz je možné na portáli hodnotiť školy komplexnejším spôsobom

Rozšírili sme možnosť hodnotenia škôl používateľmi portálu – doteraz bolo možné školy hodnotiť iba jednoduchým systémom pomocou pridelenia počtu „hviezdičiek“ (od 1 do 5). Po novom môže každý návštevník hodnotiť až štyri aspekty škôl:

 • kvalitu pedagógov (odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva)
 • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní)
 • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie)
 • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít)

Spôsob hodnotenia jednotlivých oblastí bude totožný so spôsobom hodnotenia, ktorý sme dosiaľ využívali za celú školu – ide teda o využitie škály 1 až 5 hviezdičiek.

Návštevníci portálu budú mať možnosť vidieť výsledné priemerné hodnotenie za každú oblasť zvlášť – okrem toho však budeme naďalej uvádzať pri každej škole aj jej celkové používateľské hodnotenie, ktoré sa bude počítať automaticky z čiastkových hodnotení za jednotlivé oblasti, a to s váhami postupne 30 %, 30 %, 20 % a 20 %.

Tento nový prvok umožní používateľom portálu hodnotiť tie aspekty škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné dobre zachytiť merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli.

Miernu zmenu sme vykonali aj v rámci metodiky výpočtu hodnotenia mimoriadnych výsledkov žiakov na školách. Zjednodušene povedané, doteraz sme prihliadali iba na to, akú odmenu od ministerstva získali jednotlivé školy za mimoriadne výsledky po prepočítaní odmeny na 1 žiaka školy. Po novom metodika prihliada nielen na prepočítaný údaj, ale aj na hrubý údaj – teda na celkovú odmenu pre školu.

Dôvodom je, že veľká škola nemôže na každú súťaž vyslať o toľko viac žiakov, o koľko je sama väčšia oproti konkurenčnej škole. Inak povedané, škola s 800 žiakmi nemôže vyslať na každú súťaž desaťkrát viac žiakov ako škola s 80 žiakmi a preto je pre ňu o niečo ťažšie získať podobnú odmenu na žiaka v porovnaní s malou školou (aj napriek tomu, že veľká škola má na výber z väčšej množiny žiakov a preto môže poslať na súťaž v priemere silnejšiu zostavu).

Riešením je teda komplexná metodika, ktorá s dvojtretinovou váhou prihliada na odmenu prepočítanú na 1 žiaka a s tretinovou váhou zohľadňuje celkovú nominálnu odmenu pre školu. V rámci úpravy metodiky sme pristúpili ešte aj k miernej úprave prideľovania bodov na základe odmeny v eurách – odmenu sme dosiaľ transformovali na bodový zisk lineárnou funkciou, po novom sme začali využívať logaritmickú transformáciu.

Napokon, na portál sme pridali niektoré doplňujúce informácie uvádzané pod profilmi škôl.

Prvou novou informáciu sú zistenia Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). Tá každý rok vykonáva na vybraných školách inšpekciu súvisiacu s priebehom externého testovania žiakov (Testovanie 5, Testovanie 9, písomná forma externej časti maturít) a zistené nedostatky zverejňuje. Tieto zistenia sme spracovali do prehľadnej podoby a konkrétne nedostatky začíname uvádzať pod profilmi jednotlivých škôl vo forme stručnej textovej informácie.

Ak teda na niektorej škole bol zistený za uplynulé 2 školské roky nedostatok, príslušné zistenie bude možné nájsť na našom portáli pod profilom danej školy. Tieto nedostatky môžu naznačovať, že daná škola nemusela dosiahnuť uvádzaný výsledok férovo. Poznámka: zistenia uvádzame za školské roky 2017/18 a 2018/19, pričom sme odfiltrovali tie nedostatky, ktoré podľa nás neboli schopné ovplyvniť výsledok školy.

Druhou novou informáciou je prehľad škôl, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o testovania, ktoré vykonáva NÚCEM). Takúto skutočnosť považujeme za pozitívum – vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy.

Pod profilom každej takejto školy ešte osobitne uvádzame informáciu, či daná škola využíva e-Test na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, alebo navyše sa ich žiaci aj elektronicky testovali v rámci riadnych termínov certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky (uvedené zapojenie sa škôl sa týka kalendárneho roku 2019).

Napokon, poslednou novinkou je uvádzanie informácie o tom, ktoré školy sú aktívne vo vzťahu ku Akadémii veľkých diel – pod profilmi škôl odteraz informujeme o zapojení škôl do esejistickej súťaže Sofia a najmä do samotného projektu Akadémie veľkých diel.