Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, leto 2016

Prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. V hodnotení sme aktualizovali výsledky Testovania 9 a maturít, v prípade základných škôl sme vylepšili metodiku aj pridaním výsledkov Testovania 5, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo na jeseň 2015. V rámci svojich kategórií sa najlepšie umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a košické Gymnázium na Poštovej. Newsletter obsahuje aj rebríčky najväčších skokanov, teda škôl, ktoré sa od posledného hodnotenia najviac zlepšili alebo zhoršili. Po prvý raz prinášame aj výsledky pridanej hodnoty zo slovenského jazyka pre stredné školy. Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za 4 roky počas štúdia na strednej škole v priemere zlepšili výsledky absolventov školy oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu v Testovaní 9.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

Projekt v roku 2016 realizujeme vďaka finančnej pomoci od PosAm, spol. s r.o. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS, a.s.).

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2015 a 2016 podľa novej metodiky

3Nová metodika hodnotenia - vylepšili sme hodnotenie výsledkov žiakov na základných školách vďaka Testovaniu 5

4Zverejnenie pridanej hodnoty - okruh zverejňovaných údajov sme rozšírili aj o pridanú hodnotu

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa novej metodiky

Zverejnili sme výsledky tohtoročných písomných maturít a výsledky Testovania 9, vďaka čomu sme mohli školám priradiť nové hodnotenie za rok 2016.

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou hodnotenia medzi rokmi 2015 a 2016 podľa novej metodiky

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.

Zobraziť celý zoznam

3. Nová metodika hodnoteniaskryť

vylepšili sme hodnotenie výsledkov žiakov na základných školách vďaka Testovaniu 5

Na portál (skoly.ineko.sk) sme doplnili údaje za Testovanie 5, ktoré prvýkrát celoplošne v SR prebehlo na jeseň 2015. Testovaní boli žiaci, ktorí boli v školskom roku 2015/16 žiakmi piatych ročníkov základných škôl (ZŠ). Testovanie 5 vykonáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a prebehlo v predmetoch slovenský jazyk, matematika a maďarský jazyk.

Všetky získané výsledky odteraz prezentujeme na našom portáli, pričom výsledky tohto testovania sme zapojili aj do celkového hodnotenia každej ZŠ. Celkové hodnotenie výsledkov žiakov na ZŠ teda po novom zahŕňa výsledky dosiahnuté v troch oblastiach: v Testovaní 5, v Testovaní 9 a napokon mimoriadne výsledky vo vybraných súťažiach, ktoré sú reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami).

Váhy týchto oblastí v celkovom hodnotení sme stanovili nasledovne: Testovanie 9 (váha 60 %), Testovanie 5 (20 %) a mimoriadne výsledky (20 %). Nahradili sme tak pôvodnú metodiku, v ktorej malo Testovanie 9 váhu 80 % a mimoriadne výsledky 20 %.

Veríme, že rozšírením okruhu zverejňovaných údajov sa nám opäť podarí zlepšiť úžitok návštevníkov portálu, ktorí vítajú transparentnosť a radi by vedeli viac o výsledkoch žiakov na jednotlivých školách.

Viac o Testovaní 5 vrátane zverejnených testov a správnych odpovedí môžete nájsť na stránke NÚCEM.

4. Zverejnenie pridanej hodnotyskryť

okruh zverejňovaných údajov sme rozšírili aj o pridanú hodnotu

Pri stredných školách (SŠ) sme doplnili dlho očakávané údaje o pridanej hodnote (zatiaľ sú k dispozícii údaje iba za predmet slovenský jazyk). Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za 4 roky (počas štúdia na SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu (sleduje sa dosiahnutý výsledok v Testovaní 9), pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou (očakávaný výsledok v maturite vzhľadom na úroveň žiakov na vstupe, typ školy, a pod.). Pre stredné odborné školy (SOŠ) a gymnáziá sa vyhodnocuje pridaná hodnota zvlášť. Inak povedané, nečaká sa, že by SOŠ a gymnáziá mali za 4 roky svojich absolventov posunúť, pokiaľ ide o slovenský jazyk, rovnako.

Údaje o pridanej hodnote majú potenciál byť dosiaľ najlepšími dátami, ktoré sú dostupné o slovenských školách, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej úrovni. Pridaná hodnota dokáže oceniť školy, ktoré mali na štarte slabších žiakov, no dokázali ich počas štúdia významne posunúť, na rozdiel napr. od škôl, ktoré pracovali s už na vstupe veľmi šikovnými žiakmi, ktorých výsledky v maturite však boli napokon iba priemerné – v takom prípade pridaná hodnota školy môže byť záporná. Pridaná hodnota je u nás zatiaľ iba novinkou, vyhodnocuje ju Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Veríme, že ministerstvo školstva bude vytvárať také podmienky, aby mohol NÚCEM v budúcnosti vyhodnocovať pridanú hodnotu nielen v predmete slovenský jazyk, ale napr. aj v predmetoch maďarský jazyk, matematika či anglický jazyk. A to nielen pri SŠ, ale aj pri ZŠ, kde by bolo možné merať pridanú hodnotu nielen medzi 5. a 9. ročníkom štúdia, ale napr. aj medzi 1. a 5. ročníkom.

Meranie pridanej hodnoty má zatiaľ viacero obmedzení – výpočet je robený iba pre SŠ, ktoré ponúkajú štvorročné denné štúdium v slovenskom jazyku ukončené maturitnou skúškou. Z výpočtu boli vylúčení žiaci osemročných gymnázií, žiaci bilingválnych štúdií či zdravotne znevýhodnení. Aj z týchto dôvodov zatiaľ pridaná hodnota neumožňuje spoľahlivo porovnávať všetky SŠ, a preto ju uvádzame iba ako samostatnú informáciu a nevstupuje do celkového hodnotenia škôl.

Viac o pridanej hodnote si môžete prečítať v komentári Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) pri ministerstve školstva

Na portál sme pridali naraz tri ročníky absolventov, pre ktorých sme získali pridanú hodnotu. Jedná sa o vlny 2009-2013, 2010-2014 a 2011-2015. Prvý uvedený rok je rokom, kedy daná skupina absolventov skončila ZŠ (zúčastnili sa Testovania 9) a druhý uvedený rok je rokom maturovania. Aby si návštevníci portálu mohli jednoduchšie prehliadať dosiahnutú pridanú hodnotu na jednotlivých školách, pre každú SŠ sme pridali nové čiastkové skóre s názvom „pridaná hodnota“, ktoré zahŕňa dosiahnutú pridanú hodnotu za všetky tri dostupné ročníky absolventov. Toto čiastkové skóre môže dosahovať hodnoty na škále od 0 do 10 bodov (viac bodov znamená lepší výsledok).

Stredné odborné školy

Školy s najvyššou pridanou hodnotou v predmete slovenský jazyk


Zobraziť celý zoznam

Gymnáziá

Školy s najvyššou pridanou hodnotou v predmete slovenský jazyk


Zobraziť celý zoznam