Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, november - december 2015

Chcete poslať dieťa do školy a neviete si vybrať spomedzi viacerých ponúk? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o jej kvalite? Pracujete v školstve alebo samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl? Ak áno, mohli by vás zaujímať naše aktualizované rebríčky základných a stredných škôl.

Na portál sme totiž doplnili viaceré aktuálne údaje - napr. za mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov ministerstva školstva), nezamestnanosť absolventov stredných škôl, Štátnu školskú inšpekciu, prijímacie konanie na vysoké školy či využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) pri vyučovaní. Týmto doplnením údajov nadväzujeme na "letnú" aktualizáciu, kedy bola doplnená prvá časť údajov za rok 2015 (výsledky Testovania 9 a externej časti maturít). Vďaka aktuálnemu doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu údajov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za rok 2015 (využíva údaje za obdobie rokov 2012 až 2015). Každá škola tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezerieť na našom portáli. Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto newslettri vo forme prehľadných rebríčkov.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z leta 2015 podľa metodiky INEKO

3Vylepšená metodika - Vylepšili sme metodiku, aby hodnotila väčšiu množinu škôl

4Zaujímavosti - Čo nás v poslednej dobe zaujalo v oblasti školstva

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok (napríklad mimoriadne výsledky žiakov, nezamestnanosť absolventov stredných škôl, Štátnu školskú inšpekciu, prijímacie konanie na vysoké školy), vďaka čomu sme mohli aktualizovať, a zároveň tým uzavrieť hodnotenie škôl za rok 2015.

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z leta 2015 podľa metodiky INEKO

Hodnotenie nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerá ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Zobraziť celý zoznam

3. Vylepšená metodikaskryť

Vylepšili sme metodiku, aby hodnotila väčšiu množinu škôl

Upravili sme metodiku hodnotenia škôl tak, aby výsledné hodnotenie dostalo viac stredných odborných škôl a gymnázií, než doteraz. Kým pre získanie hodnotenia podľa pôvodnej metodiky bolo potrebné, aby mala škola (stredná odborná škola alebo gymnázium) za posledné 4 sledované roky spolu aspoň 80 maturantov z cudzích jazykov (okrem iných kritérií), podľa novej metodiky nevstupuje počet maturantov z cudzích jazykov do filtračných kritérií.

Kritérium dostatočne "veľkej" školy však ostáva aj naďalej, keďže aby škola dostala celkové hodnotenie, musí mať za posledné 4 sledované roky spolu aspoň 80 maturantov zo slovenského jazyka a literatúry (alebo z maďarského jazyka v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským). Vďaka ostráneniu kritéria maturantov z cudzích jazykov môžu po novom získať hodnotenie niektoré bilingválne gymnázia, kde je možné maturitu z cudzieho jazyka nahradiť iným certifikátom (často na vyššej úrovni než maturita), napríklad štátnou skúškou. Mnoho maturantov na bilingválnych gymnáziách túto možnosť aj využívalo, a preto bilingválne gymnázia často nezískali celkové hodnotenie.

Okrem tejto úpravy sme začali uvádzať hodnotenie aj pri školách s nižším celkovým počtom absolventov, od 12 do 79 absolventov za uplynulé 4 školské roky. Toto hodnotenie uvádzame v profiloch škôl, no nie v rebríčkoch, keďže má obmedzenú výpovednú hodnotu (na čo v profiloch upozorňujeme).

Na záver sme doplnili údaje o počte žiakov z jednotlivých škôl zapojených do prírodovedných súťaží organizovaných o.z. Trojsten (Fyzikálny korešpondenčný seminár, Korešpondenčný matematický seminár, Medzinárodný matematický seminár iKS, Korešpondenčný seminár z programovania, Fyzikálny náboj a Matematický náboj), a to pri školách, ktoré mali aspoň jedného účastníka v aspoň jednej z týchto súťaží.

4. Zaujímavostiskryť

Čo nás v poslednej dobe zaujalo v oblasti školstva

1Štúdia newyorskej univerzity ukázala, že zatváranie stredných škôl s najslabšími výsledkami žiakov v New Yorku počas uplynulých 10 rokov malo pozitívny vplyv na tých žiakov ostatných škôl, ktorí by pravdepodobne išli na zavreté školy. Štúdia, okrem iného, upozorňuje aj na mnohé dôležité aspekty, ktoré treba zohľadňovať pri hľadaní najvhodnejšieho spôsobu, ako školu zavrieť. Zhrnutie je dostupné (v anglickom jazyku) na http://phys.org/news/2015-11-low-performing-nyc-high-schools-positive.html alebo http://steinhardt.nyu.edu/research_alliance/publications/hs_closures_in_nyc, plné znenie štúdie je dostupné (v anglickom jazyku) v PDF formáte tu.

2V novembri zverejnila Európska komisia každoročnú správu o vývoji vzdelávania v členských krajinách, v ktorej analyzuje vzdelávacie systémy a porovnáva ich podľa vybraných ukazovateľov. Ide o kľúčovú štúdiu Európskej komisie k téme vzdelávania. V stručnom zhrnutí hodnotí vzdelávací systém na Slovensku takto:

In Slovakia, the early school leaving rate remains low, but a recent increase calls for targeted measures. Capacities for ECEC (early childhood education and care) are being strengthened. A new VET (vocational education and training) act is set to improve graduates' preparedness for the labour market. However, inequalities rema in and education outcomes have deteriorated over the last years. Participation of Roma children in mainstream education and in high-quality ECEC is an issue. The attractiveness of the teaching profession for talented young people is low and initial teacher education as well as continuing professional development are problematic. The quality of higher education and cooperation with employers remain a challenge and the proportion of tertiary education graduates working in a job below their level of qualification has increased.

Správa je dostupná (v anglickom jazyku) na tejto adrese.