Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

610 žiakov (z toho 21 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
59 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

4,9
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,1Maturity
4,3Pridaná hodnota
5,2Nezamestnanosť absolventov
6,4Prijímanie na VŠ v SR
3,0Mimoriadne výsledky
3,0Inšpekcia

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
2,9
7 hodnotení
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
38
41
43
na základe 175 žiakov
+Matematika
11
20
32
na základe 8 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
44
 
+Anglický jazyk B1
61
53
50
na základe 128 žiakov
+Anglický jazyk B2
29
63
67
na základe 19 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
48
 
+Nemecký jazyk B1
10
25
39
na základe 8 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
53
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
57
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
25
-1,87
-0,04
na základe 130 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
53
28 %
31 %
52 z 183 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
35
88 %
89 %
52 z 59 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
5
40
72
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Podmienky výchovy a vzdelávania
21
68
79
inšpekcia v šk. roku 2014/15
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
65
inšpekcia od šk. roku 2009/10 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
64
0,9
1,5
600 € na 673 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
22
9,5
12,2
64 učiteľov na 673 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
64 z 64 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
97
673
306
+Počet externých žiakov
 
10
22
+Podiel externých žiakov
 
1,5 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
94
64
34
 

Komentár školy

Pokiaľ máte záujem, pošlite, prosím, stručný text predstavujúci vašu školu, spolu s najväčšími dosiahnutými úspechmi, na .

Komentáre používateľov

30.03.2020, 12:52, INEKO
V šk. roku 2018/19 vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) na tejto škole inšpekciu vo vzťahu k vykonávaniu písomnej formy maturít a zistila nižšie uvedené nedostatky, ktoré mohli ovplyvniť výsledok daného testovania žiakov na škole:
- Predsedovia ŠMK, predsedovia PMK a riaditelia škôl v príslušných dňoch administrácie skonštatovali neporušenosť zásielky č. 2 a doručenie všetkých potrebných materiálov. Pridelenie administrátorov pre skupiny žiakov predsedovia PMK zrealizovali podľa pokynov. V tejto škole tak predseda nepostupoval, keď akceptoval výber zvolený školským koordinátorom.
- Obálky s testami odpečatili administrátori prv, ako stanovil harmonogram NÚCEM a nebolo možné objektívne zistiť, či sa na odpečatení priamo podieľali aj predsedovia PMK a ŠMK.
- Škola nezabezpečila možnosť preskúšania nahrávok a prehrávačov, administrátori neskontrolovali testy včas a kontrolu vykonali až v učebniach, v 1 prípade CD nahrávku až po príchode žiakov (ANJ, skupina 18).
- Administrátor neposkytol úplné informácie o vpisovaní odpovedí do odpoveďového hárku, čas na prezretie testu a správnosť vyplnenia záhlaví odpoveďových hárkov dokonca kontroloval počas znenia nahrávky pri administrácii časti testu ANJ – listening.
- Školskí inšpektori zistili, že predseda PMK nepodal hodnotiteľom úplné informácie o postupe a spôsobe hodnotenia (nemal pokyny na hodnotenie ÚKO) a školský koordinátor nezabezpečil tieto pokyny ani pre hodnotiteľov.
- Výrazným nedostatkom v tomto subjekte bolo hodnotenie niektorých odpoveďových hárkov v rozpore s kľúčom a pokynmi – správne odpovede hodnotené ako nesprávne, prázdny riadok ako nesprávna odpoveď a prečiarknutá odpoveď ako žiadna, čo poukazovalo na nekvalitnú prácu hodnotiteľov aj predsedu PMK.
(zdroj: https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/SPRAVY/2019/132_143_ECaPFIC_2019.pdf)
30.03.2020, 12:52, INEKO
Táto škola je zapojená do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti. Na Slovensku je v školskom roku 2019/2020 do DofE zapojených 170 organizácií a škôl a takmer 3600 účastníkov. Viac informácií o programe je dostupných na www.dofe.sk.
25.01.2019, 12:11, star energo
Odporúčam! Najlepšia "škola". Dala mi veľa do života (napríklad : ako správne chlastať na chate s učitelmi , fajčiť , ... )