Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Stredná priemysel.škola, Petőfiho 2, Komárno

552 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
57 pedagógov (šk. rok 2018/2019)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2009/10 - 2012/13)

6,4
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,3Maturity
7,2Pridaná hodnota
8,3Nezamestnanosť absolventov
7,1Prijímanie na VŠ v SR
0,9Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

5,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2012/13)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
74
60
56
na základe 25 žiakov
+Matematika
48
36
37
na základe 64 žiakov
+Maďarský jazyk
46
51
53
na základe 113 žiakov
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
29
44
49
na základe 113 žiakov
+Anglický jazyk B1
76
63
54
na základe 99 žiakov
+Anglický jazyk B2
81
81
72
na základe 7 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B1
46
41
44
na základe 32 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
56
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
-
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
92
6,01
-0,14
na základe 24 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
57
14,9 %
17,4 %
20 z 134 absolventov
+Regionálne uplatnenie
77
0,99
1,52
14,9 % oproti 15,0 % v okrese
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
54
42 %
37 %
56 z 134 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
92
97 %
80 %
56 z 58 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
77
1,8
1,3
1 000 € na 560 žiakov
 
Účasti na súťažiach
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet účastí na súťažiach
55
0,0
0,6
z max. počtu 2 súťaží
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
24
10,0
13,2
56 učiteľov na 560 žiakov
+Využívanie IKT / DT
72
61 %
50 %
34 z 56 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
2 076 €
2 441 €
1 162 487 € na 560 žiakov
+Vlastné zdroje školy
51
2,1 %
8,1 %
23 804 € k 1 138 680 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
-
-
-
+Počet externých žiakov
 
-
-
+Podiel externých žiakov
 
-
-
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
-
-
+Počet pedagógov
-
-
-
 

Komentár školy

Ing. Timea Pásztor, zástupkyňa riaditeľa
SPŠ - ISzKI Komárno bola založená v roku 1951, máme teda za sebou už 60-ročnú tradíciu vyučovania na tejto škole v rôznych odboroch. Žiaci môžu u nás študovať v štyroch študijných odboroch: 2381 6 strojárstvo, 2675 6 elektrotechnika, 3918 6 technické lýceum, 3917 6 02 technické a informačné služby so zameraním na strojárstvo. Všetky študijné odbory sú štvorročné s maturitou, s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Sme jednou z najväčších odborných škôl v celom Nitrianskom regióne, čo sa týka počtu žiakov. Budova je situovaná v centre mesta, ľahko prístupná. Technická vybavenosť školy je na veľmi vysokej úrovni v porovnaní s inými školami v regióne - odborne vyučujeme technické predmety v 15 laboratóriách a odborných učebniach. Naši žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky nielen v technických, ale aj v jazykových, spoločensko-vedných, prírodovedných a športových súťažiach. Dôkazom toho sú aj dva úspešne pracujúce divadelné krúžky na škole, jeden v slovenskom a jeden v maďarskom jazyku. Štátny vzdelávací program nám dáva priestor na zavádzanie netradičných odborných predmetov, ako napr. Alternatívne zdroje energie, týmto sa snažíme priblížiť k aktuálnej problematike využitia energií a tak rozšíriť možnosť uplatnenia sa našich študentov. Na škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk v 5 špeciálnych jazykových učebniach. Na praktické vyučovanie slúžia jednotlivé laboratóriá, dielne a počítačmi vybavené miestnosti, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni. Praktické vyučovanie prebieha v priestoroch školy. Okrem iných máme k dispozícii CNC miestnosť, elektrotechnické laboratóriá, technologické laboratórium. Naša škola bola certifikovaná spoločnosťou IES London (International Education Society - Medzinárodná Edukačná Spoločnosť) na úroveň BB/I/bbb. Naši absolventi môžu požiadať o vystavenie medzinárodného certifikátu o úrovni ukončenej školy, ktorý je uznávaným dokladom k maturitnému vysvedčeniu. Tradične sa zapájame aj do celosvetového sieťového akademického programu — CISCO Networking Academy — s možnosťou získania medzinárodne uznávaného certifikátu sieťového špecialistu. Študenti majú možnosť po ukončení štúdia získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky UBP SR. Krúžkové činnosti v rôznych odvetviach a kategóriách sa zameriavajú hlavne na prírodovedné predmety, cudzie jazyky, odborné predmety, kultúru a šport. Na športovanie máme výborné podmienky, nakoľko škola má jednu veľkú a jednu malú telocvičňu, priestor vyhradený pre stolný tenis, posilňovňu a dvor s dvomi športovými ihriskami, ktoré sú výhodné najmä pre loptové hry. Každoročne sa v rámci školy koná športový deň, majstrovstvá školy zamerané najmä na ľahkú atletiku, futbal, stolný tenis, volejbal či basketbal. Úspešnosť našich športových aktivít odzrkadľuje aj fakt, že medzi našimi bývalými študentmi sú reprezentanti Slovenska, majstri Európy, majstri sveta či olympijský víťaz. Škola má plne vybavený školský internát s jedálňou priamo v areáli školy, ktorý poskytuje ubytovanie a stravovanie nielen našim žiakov, ale aj žiakom z ďalších komárňanských škôl. Takmer 2/3 žiakov pokračujú v štúdiu na vysokých školách technického či ekonomického zamerania. Žiaci, ktorí po maturite nechcú ďalej študovať, sa ľahko uplatnia v praxi, nakoľko disponujú dostatočnými odbornými vedomosťami.

Komentáre používateľov