Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky

504 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
38 pedagógov (šk. rok 2021/2022)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

8,7
škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov
čo to znamená?
9,5Testovanie 5
7,9Inšpekcia
8,8Testovanie 9
7,6Mimoriadne výsledky

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
3,4
2 hodnotenia
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Testovanie 5
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
83
67
57
na základe 37 žiakov
+Matematika
81
68
57
na základe 37 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
52
 
 
Testovanie 9
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
62
63
59
na základe 45 žiakov
+Matematika
88
73
59
na základe 45 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
55
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
61
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Riadenie školy
39
78
80
inšpekcia v šk. roku 2013/14
+Podmienky výchovy a vzdelávania
32
80
83
inšpekcia v šk. roku 2013/14
+Výchovno-vzdelávací proces
97
87
72
inšpekcia v šk. roku 2013/14
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
97
3,2
0,3
1 600 € na 501 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
59
10,0
10,9
50 učiteľov na 501 žiakov
+Využívanie IKT / DT
22
96 %
95 %
48 z 50 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
2 163 €
2 667 €
1 083 813 € na 501 žiakov
+Vlastné zdroje školy
78
0,6 %
1,7 %
6 944 € k 1 076 870 €
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ZŠ

údaj za školu
priemer
za ZŠ

poznámka
+Počet žiakov
89
501
219
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
3
14
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,6 %
7,3 %
+Počet pedagógov
98
50
18
 

Komentár školy

Mgr. Adriana Hatinová, Zástupkyňa riaditeľa pre prvý stupeň ZŠ
Základná škola na Devínskej ulici v Nových Zámkoch je škola, ktorá vzdeláva žiakov na 1. a 2. stupni. Okrem bežných tried máme aj triedy pre intelektovo nadaných žiakov. Tých vzdelávame od roku 2004 ako jediná škola v okrese Nové Zámky a Komárno skupinovou integráciou v samostatných triedach. Škola je veľmi úspešná v súťažiach aj na celoslovenskej úrovni ako je napríklad: Jazykový kvet - Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 2.miesto / kraj 1. miesto Logická olympiáda nadaných žiakov v Prešove 2.miesto OSMIJANKO v 1. osmičke v rámci Slovenska Baltie - Informatická súťaž - 2. miesto Slovensko/ 15. miesto medzinárodná súťaž (....... toto je len malé percento zo súťaží, ktoré sme absolvovali) Učitelia sa venujú žiakom aj nad rámec svojich povinností a organizujú množstvo mimoškolských aktivít podľa podmienok aktuálnej pandemickej situácie. Mimoriadne oceňujem zážitkový spôsob výučby v triedach pre intelektovo nadaných žiakov. Na našej škole sa uskutočnilo v školskom roku 2020/2021 elektronické testovanie 9 a NUCEM si vybral školu pre elektronické testovanie PIRS vo 4. ročníku. Popri monitorovaní žiackych výkonov v čitateľskej gramotnosti, štúdia PIRLS venuje značnú pozornosť aj čitateľským návykom a postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia.

Komentáre používateľov