Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

INEKO školský newsletter, apríl 2019

Na portál skoly.ineko.sk sme doplnili aktuálne údaje za viacero sledovaných ukazovateľov a na ich základe prinášame aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Doplnili sme údaje napr. za nezamestnanosť absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov ministerstva školstva), využívanie digitálnych technológií (DT) pri vyučovaní, finančné zdroje na žiaka, či nové údaje za pridanú hodnotu u absolventov stredných škôl z roku 2018.

Týmto doplnením údajov nadväzujeme na "letnú" aktualizáciu, kedy bola doplnená prvá časť údajov za šk. rok 2017/18 (výsledky Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturít). Vďaka aktuálnemu doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2017/18 (pre toto hodnotenie využívame údaje za obdobie rokov 2015 až 2018). Každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak získala nové hodnotenie, ktoré si môžete prezrieť na našom portáli.

Uvítame vaše pripomienky, otázky a komentáre na adrese skolsky.newsletter@ineko.sk.

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Portál prevádzkujeme aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o.

1Nové údaje a hodnotenie škôl - pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

2Najväčší skokani - prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z novembra 2018 podľa metodiky INEKO

3Nová funkcia na portáli - odteraz si možno na portáli prezerať rebríčky aj s rozšírenými možnosťami filtrovania

1. Nové údaje a hodnotenie škôlskryť

pripravili sme nové hodnotenie základných a stredných škôl podľa metodiky INEKO

Doplnili sme viaceré aktuálne údaje za najnovší dostupný rok (napríklad mimoriadne výsledky žiakov, nezamestnanosť absolventov stredných škôl, Štátnu školskú inšpekciu, finančné zdroje na žiaka), vďaka čomu sme mohli aktualizovať a tým zároveň aj uzavrieť hodnotenie škôl za šk. rok 2017/18.

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Zobraziť celý zoznam

2. Najväčší skokaniskryť

prehľad škôl s najväčšou zmenou od posledného hodnotenia z novembra 2018 podľa metodiky INEKO

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto newslettri ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Zobraziť celý zoznam

3. Nová funkcia na portáliskryť

odteraz si možno na portáli prezerať rebríčky aj s rozšírenými možnosťami filtrovania (voliteľný podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podiel externých žiakov)

Rozšírili sme možnosť nastaviť si zobrazenie rebríčkov o určenie požadovaného podielu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a podielu externých žiakov (v oboch prípadoch v percentách). Návštevník portálu si tak môže nastaviť, že si chce zobraziť rebríček napr. výlučne na základe tých škôl, ktoré majú aspoň 10 či 20 % žiakov zo SZP, alebo napr. podiel počtu externe študujúcich žiakov práve v rozsahu 40 až 60 %.

Tento nový prvok umožňuje lepšie porovnávať školy so zvýšeným podielom žiakov zo SZP resp. externých žiakov. Vďaka tomu možno vyzdvihnúť výsledky tých škôl, ktoré majú „ťažšiu štartovaciu pozíciu“, keďže vzdelávajú žiakov, ktorí nemajú predpoklady dosahovať také dobré výsledky ako ostatní žiaci.

Poznámka: S vyšším podielom žiakov zo SZP sa možno stretnúť najmä pri základných školách (ZŠ). Stredné školy (SŠ) ich vykazujú v relatívne nízkom počte. Naopak, externe študujúci žiaci sú zas výlučne záležitosťou SŠ.

Ako príklad uvádzame rebríček zostavený na základe iba tých ZŠ, kde podiel žiakov zo SZP dosahuje 20 % alebo viac. Iné rebríčky podľa vyhovujúceho nastavenia pre každého návštevníka portálu je možné si zostaviť na tejto adrese.