Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

62 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
10 pedagógov (šk. rok 2018/2019)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2014/15 - 2017/18)

5,8
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,5Maturity
6,6Pridaná hodnota
5,2Nezamestnanosť absolventov
6,4Prijímanie na VŠ v SR
10Mimoriadne výsledky
3,3Inšpekcia
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Ohodnoťte školu

1,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2017/18)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
70
51
47
na základe 8 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
51
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
37
50
53
na základe 8 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
69
 
+Anglický jazyk C1
-
-
58
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
48
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
48
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
0,01
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
22
66
74
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
12
63
77
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
0
39
73
inšpekcia v šk. roku 2015/16
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
99
14,5
1,6
800 € na 55 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
92
18,2
12,4
10 učiteľov na 55 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
91 %
10 z 10 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
3
55
316
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,6 %
+Počet pedagógov
13
10
32
 

Komentár školy

Ing. Eva Stručková, riaditeľka školy
SOŠ záhradnícka vzdeláva žiakov v odbore 4228 6 záhradnícka výroba a služby a 3916 6 životné prostredie. Škola sa zameriava na floristiku, sadovnícku tvorbu, produkčné ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, sadovníctvo,ochranu životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie. Areál školy umožňuje štúdium žiakov z celého Slovenska, škola má vlastný internát a školskú jedáleň. Vedomosti a zručnosti žiaci získavajú a overujú v botanickej záhrade, pomologickom sade, demonštračných plochách a v skleníkoch. Škola ponúka svojim žiakom možnosti zahraničných praxí v Rakúsku,v Nemecku,v Španielsku- Malorke, v Čechách a v Poľsku. Spolupracujeme s profesnými odbornými združeniami ako je Ovocinárska únia, ISA Slovensko, EKOTREND, ZABOZAH, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Výmenné pobyty v partnerských školách cez projekty Leonardo d.V. a Comenius umožňujú získať žiakom veľa nových vedomostí a rozvíjať jazykové zručnosti. Žiaci školy sa zúčastňujú mnohých súťaží v odborných zručnostiach kde získavajú vynikajúce umiestnenie - Súťaž v reze o zlaté nožnice, Jablko roka, floristické súťaže Floracup Bratislava, Dečínska Kotva, Brnianska ruža a Victoria Regia- národné majstrovstvá vo floristike s medzinárodnou účasťou, ktorú naša škola organizuje. Victoria Regia je zaradená medzi súťaže v zručnostiach Skills Slovakia pod záštitou MŠ SR. Škola je tiež vyhlasovateľom súťaže výtvarno - literárnej súťaže Klasici v komikse. Našim žiakom ponúkame mnoho voľnočasových aktivít na športoviskách školy, krúžkoch, podujatiach, ktoré škola organizuje. Od roku 2012 pôsobíme ako centrum vzdelávania v záhradníctve.

Komentáre používateľov

28.11.2017, 12:51, Eva Stručková
Od školskom roku 2017/2018 škola ponúka nový študijný odbor 4240 m záhradný dizajn. Odbor je zameraný na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného prostredia prostredníctvom floristických kompozícií. záhradných úprav a záhradného dizajnu a ozdravovania prostredia rastlinami. Absolventi odboru 4228 M záhradnícka výroba a služby sú žiadaní na trhu práce najmä pre kvetinové predajne, záhradné centrá, ovocinársku a zeleninársku prax.