Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany

66 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
15 pedagógov (šk. rok 2019/2020)

+ INEKO Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2015/16 - 2018/19)

6,3
škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,5Maturity
7,4Pridaná hodnota
5,6Nezamestnanosť absolventov
6,3Prijímanie na VŠ v SR
9,5Mimoriadne výsledky
3,1Inšpekcia
Zložky hodnotenia zobrazené šedým odtieňom boli vypočítané na menšej vzorke, než štandardne určuje metodika, preto môžu byť menej výpovedné a v rebríčkoch sa hodnotenie školy alebo jeho zložky štandardne vôbec nezobrazujú.

Hodnotenie používateľmi

(zobrazuje sa priemerné hodnotenie, školu môžete ohodnotiť kliknutím na príslušný počet hviezdičiek pri jednotlivých oblastiach)
Kvalita pedagógov
Odborné znalosti pedagógov, ich motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva
Prístup pedagógov
Spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní
Stav a vybavenie školy
Stav budov, tried, odborných miestností (napr. dielní), jedálne, množstvo a stav telocviční, oddychových miestností, ihrísk, používané digitálne technológie
Prostredie školy a klíma
Pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít
Celkové hodnotenie(počíta sa automaticky)
1,0
1 hodnotenie
Pridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2018/19)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
92
52
43
na základe 14 žiakov
+Matematika
-
-
32
 
+Maďarský jazyk
-
-
49
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
44
 
+Anglický jazyk B1
86
60
50
na základe 13 žiakov
+Anglický jazyk B2
-
-
67
 
+Anglický jazyk C1
-
-
48
 
+Nemecký jazyk B1
-
-
39
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
53
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
57
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
75
1,95
-0,04
na základe 13 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
54
29 %
31 %
4 z 14 absolventov
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
100
100 %
89 %
4 z 4 prihlásených
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
29
66
72
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Podmienky výchovy a vzdelávania
12
63
79
inšpekcia v šk. roku 2015/16
+Výchovno-vzdelávací proces
0
39
65
inšpekcia v šk. roku 2015/16
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
100
22,6
1,5
1 400 € na 62 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
91
16,1
12,2
10 učiteľov na 62 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
92 %
10 z 10 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
5
62
306
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
1
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,5 %
+Počet pedagógov
5
10
34
 

Komentár školy

Ing. Eva Stručková, riaditeľka školy
SOŠ záhradnícka vzdeláva žiakov v odbore 4228 6 záhradnícka výroba a služby a 3916 6 životné prostredie. Škola sa zameriava na floristiku, sadovnícku tvorbu, produkčné ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, sadovníctvo,ochranu životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie. Areál školy umožňuje štúdium žiakov z celého Slovenska, škola má vlastný internát a školskú jedáleň. Vedomosti a zručnosti žiaci získavajú a overujú v botanickej záhrade, pomologickom sade, demonštračných plochách a v skleníkoch. Škola ponúka svojim žiakom možnosti zahraničných praxí v Rakúsku,v Nemecku,v Španielsku- Malorke, v Čechách a v Poľsku. Spolupracujeme s profesnými odbornými združeniami ako je Ovocinárska únia, ISA Slovensko, EKOTREND, ZABOZAH, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Výmenné pobyty v partnerských školách cez projekty Leonardo d.V. a Comenius umožňujú získať žiakom veľa nových vedomostí a rozvíjať jazykové zručnosti. Žiaci školy sa zúčastňujú mnohých súťaží v odborných zručnostiach kde získavajú vynikajúce umiestnenie - Súťaž v reze o zlaté nožnice, Jablko roka, floristické súťaže Floracup Bratislava, Dečínska Kotva, Brnianska ruža a Victoria Regia- národné majstrovstvá vo floristike s medzinárodnou účasťou, ktorú naša škola organizuje. Victoria Regia je zaradená medzi súťaže v zručnostiach Skills Slovakia pod záštitou MŠ SR. Škola je tiež vyhlasovateľom súťaže výtvarno - literárnej súťaže Klasici v komikse. Našim žiakom ponúkame mnoho voľnočasových aktivít na športoviskách školy, krúžkoch, podujatiach, ktoré škola organizuje. Od roku 2012 pôsobíme ako centrum vzdelávania v záhradníctve.

Komentáre používateľov

28.11.2017, 12:51, Eva Stručková
Od školskom roku 2017/2018 škola ponúka nový študijný odbor 4240 m záhradný dizajn. Odbor je zameraný na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného prostredia prostredníctvom floristických kompozícií. záhradných úprav a záhradného dizajnu a ozdravovania prostredia rastlinami. Absolventi odboru 4228 M záhradnícka výroba a služby sú žiadaní na trhu práce najmä pre kvetinové predajne, záhradné centrá, ovocinársku a zeleninársku prax.