Portál základných a stredných škôl
Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - Západ

341 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
33 pedagógov

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2013/14 - 2016/17)

2,0
škola so zlými výsledkami žiakov
čo to znamená?
0,4Maturity
0,1Pridaná hodnota
1,0Nezamestnanosť absolventov
6,4Prijímanie na VŠ v SR
9,7Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

1,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2016/17)

Maturity
percentil
v rámci ŠG
počet bodov
zo 100
priemer
za ŠG

poznámka
+Slovenský jazyk
0
49
56
na základe 65 žiakov
+Matematika
0
26
34
na základe 11 žiakov
+Maďarský jazyk
-
-
45
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
57
 
+Anglický jazyk B1
-
-
-
 
+Anglický jazyk B2
0
47
52
na základe 56 žiakov
+Nemecký jazyk B1
-
-
-
 
+Nemecký jazyk B2
-
-
29
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
0
-9,39
-4,04
na základe 46 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci ŠG
počet bodov
zo 100
priemer
za ŠG

poznámka
+Riadenie školy
-
-
75
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
83
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
79
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
60
19,0
16,7
7 000 € na 369 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
40
8,4
12,1
31 učiteľov na 369 žiakov
+Využívanie IKT
40
68 %
74 %
21 z 31 učiteľov
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci ŠG

údaj za školu
priemer
za ŠG

poznámka
+Počet žiakov
60
369
312
+Počet externých žiakov
 
0
0
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
0,0 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
0
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,4 %
+Počet pedagógov
80
31
29
 

Komentár školy

PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka školy
Študijné odbory: - gymnázium - šport, 8 a 4-ročné štúdium - gymnázium - zameranie na informatiku/Microsoft IT Academy Športové gymnázium začalo svoju činnosť 1.9.1982. V súčasnosti je niekoľkonásobným držiteľom titulu 'Škola roka' za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a organizovanie školských športových súťaží. Škola je kolektívnym členom Olympijského klubu Košice a participuje na výchove k olympizmu a šíreniu olympijských ideálov. S cieľom vytvoriť školu s kvalitnými podmienkami pre vrcholovú prípravu športujúcich žiakov a výchovu mladých reprezentantov SR získala naša škola na základe úspešného projektu od MŠ SR na čas od 1.9.2009 do 30.6.2013 certifikát Centra olympijskej prípravy pre sedem kmeňových športov: hádzaná - chlapci, basketbal - dievčatá, športová streľba, stolný tenis, zápasenie, vzpieranie, plávanie a synchronizované plávanie. Cieľom je podpora talentovaných športovcov vo veku od 14 rokov so zámerom budúcej úspešnej reprezentácie v olympijských športoch. Škola zabezpečuje vzdelávanie aj v nešportovej triede so zameraním na informatiku, kde IT Academy poskytuje medzinárodne uznané certofikáty softvérovej zručnosti, čím študent zvýši svoje šance na trhu práce v IT odvetviach. Súčasťou školy je regeneračné centrum a školský internát.

Komentáre používateľov