Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Spojená škola-SOŠOaS, Hlinská 31, Žilina

586 žiakov (z toho 0 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
56 pedagógov (šk. rok 2017/2018)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2014/15 - 2017/18)

4,4
škola s priemernými výsledkami žiakov
čo to znamená?
6,0Maturity
6,1Pridaná hodnota
3,7Nezamestnanosť absolventov
4,3Prijímanie na VŠ v SR
1,5Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

3,0

1 hodnoteniePridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2017/18)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
71
51
47
na základe 118 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
51
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
38
50
53
na základe 93 žiakov
+Anglický jazyk B2
6
55
69
na základe 8 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
58
 
+Nemecký jazyk B1
60
42
39
na základe 16 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
48
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
48
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
-
-
-
 
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
76
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
-
-
-
 
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
24
9,6
12,7
56 učiteľov na 586 žiakov
+Využívanie IKT
-
-
77 %
 
+Podiel kvalifikovaných pedagógov
-
-
-
 
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
93
586
314
+Počet externých žiakov
 
0
22
+Podiel externých žiakov
 
0,0 %
8,7 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,0 %
0,6 %
+Počet pedagógov
92
56
32
 

Komentár školy

,
Spojená škola má dve organizačné zložky: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Prehľad študijných a učebných odborov: študijné odbory (ukončené maturitnou skúškou): - 6444 4 čašník, servírka (4 roky) - 6445 4 kuchár (4 roky) učebné odbory (ukončené záverečnou skúškou): - 6444 2 čašník, servírka (3 roky) - 6445 2 kuchár (3 roky) nadstavbové štúdium (nadväzuje na učebné odbory, ukončené maturitnou skúškou): - 6421 4 spoločné stravovanie (2 roky) Charakteristika štúdia: Čašník, servírka – ovláda prípravu stolovania, prijímanie jednoduchých i zložitých objednávok, podávanie informácii o jedlách a nápojoch, práca s registračnou pokladnicou, inkasovanie tržieb a vyúčtovanie. Kuchár – ovláda práce súvisiace s prípravou nových a technologicky náročných jedál, vrátane národných a iných špecialít, prípravu jedál cudzích kuchýň. Vie samostatne zostavovať komplexné receptúry nových a atypických jedál, zabezpečiť prípravu jedál na krátkodobé a špecializované gastronomické akcie. Po ukončení prípravy absolvent študijných odborov ovláda aj princípy ekonomiky so zameraním na ekonomiku a organizáciu spoločného stravovania. Má potrebné vedomosti z oblasti vedenia administratívy a vyúčtovania v kontrolnej pokladnici vo výrobných zariadeniach spoločného stravovania. HOTELOVÁ AKADÉMIA Prehľad študijných odborov: - 6323 6 hotelová akadémia (5 rokov) - 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu (4 roky) Charakteristika štúdia: 5–ročný študijný odbor pripravuje absolventa pre kvalifikované vykonávanie práce v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania a účelového stravovania. Poskytuje absolventovi osvojiť si všeobecné vzdelanie poskytované strednou školou, má možnosť študovať aj na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania. Odborná zložka vzdelávania zabezpečuje absolventovi získať odborné vedomosti, zručnosti a návyky. Po splnení požiadaviek a po absolvovaní tretieho ročníka môže žiak vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku v odbore čašník, servírka. Jazykové schopnosti absolventa (štúdium troch cudzích jazykov) umožňujú odborný rast a vývoj v zahraničí. Absolvent je schopný zvládnuť aj podnikateľskú činnosť a vedenie ekonomickej agendy súvisiacej s touto agendou. Absolvent 4-ročného študijného odboru manažment regionálneho CR má základné vedomosti o kultúrno-spoločenských javoch a súvislostiach, ktoré aktívne bude využívať vo svojej profesii. Samostatne vykonáva a koordinuje činnosti v oblasti cestovného ruchu. Komunikuje s verejnosťou, adekvátne poskytuje informácie spojené s cestovným ruchom, je schopný organizovať kultúrne, športové a iné podujatia. Môže sa zamestnať ako pracovník marketingových útvarov, v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach. Čo ponúkame? - kvalitné teoretické a praktické vzdelanie, - odbornú prax v renomovaných prevádzkach (Holliday Inn, Veľká Fatra Rajecké Teplice, Villa Nečas), - barmanský, baristický a someliersky kurz, - účasť na zahraničných stážach, - širokú ponuku mimoškolských aktivít, - možnosť zapojiť sa do športových, kultúrnych a charitatívnych akcií. Aktivity škôl, medzinárodné projekty Realizované projekty: Zrealizované projekty na základe získaného grantu z prostriedkov EÚ: - Leonardo da Vinci – trojmesačná stáž študentov v Rakúsku, v Španielsku a v Nemecku. Študenti si môžu otestovať svoje schopnosti v špičkových hotelových zariadeniach, - Socrates – výmenný študijný pobyt v Taliansku a vo Francúzsku. Dlhodobá spolupráca s talianskym, gréckym, rakúskym a nemeckým partnerom.

Komentáre používateľov