Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali škôl pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

465 žiakov (z toho 10 externých)
0 zo sociálne znevýhodneného prostredia
55 pedagógov (šk. rok 2018/2019)

+ Hodnotenie školy (Zahŕňa výsledky za šk. roky 2014/15 - 2017/18)

5,5
škola s dobrými výsledkami žiakov
čo to znamená?
5,7Maturity
8,3Pridaná hodnota
6,3Nezamestnanosť absolventov
5,0Prijímanie na VŠ v SR
0,2Mimoriadne výsledky
-Inšpekcia

Ohodnoťte školu

3,0

2 hodnoteniaPridať komentár

Údaje za jednotlivé ukazovatele  (za šk. rok 2017/18)

Maturity
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Slovenský jazyk
70
51
47
na základe 69 žiakov
+Matematika
-
-
34
 
+Maďarský jazyk
-
-
51
 
+Slovenský jazyk a slovenská literatúra
-
-
40
 
+Anglický jazyk B1
46
52
53
na základe 58 žiakov
+Anglický jazyk B2
17
61
69
na základe 3 žiakov
+Anglický jazyk C1
-
-
58
 
+Nemecký jazyk B1
13
27
39
na základe 6 žiakov
+Nemecký jazyk B2
-
-
48
 
+Nemecký jazyk C1
-
-
48
 
 
Pridaná hodnota
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Pridaná hodnota zo slovenského jazyka
92
4,14
0,01
na základe 13 žiakov
 
Nezamestnanosť absolventov
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Nezamestnanosť absolventov
-
-
-
 
+Regionálne uplatnenie
-
-
-
 
 
Prijímanie na VŠ v SR
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Podiel absolventov prijatých na VŠ v SR
-
-
-
 
+Úspešnosť prijímania na VŠ v SR
-
-
-
 
 
Inšpekcia
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Riadenie školy
-
-
74
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Podmienky výchovy a vzdelávania
-
-
77
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
+Výchovno-vzdelávací proces
-
-
73
inšpekcia od šk. roku 2006/07 neprebehla
 
Mimoriadne výsledky
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Mimoriadne výsledky žiakov
57
0,0
1,6
0 € na 467 žiakov
 
Pedagogický zbor
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet učiteľov na 100 žiakov
64
11,8
12,4
55 učiteľov na 467 žiakov
+Využívanie IKT / DT
100
100 %
91 %
55 z 55 učiteľov
 
Finančné zdroje
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Zdroje na žiaka
 
-
-
 
+Vlastné zdroje školy
-
-
-
 
 
Ostatné ukazovatele
percentil
v rámci SOŠ

údaj za školu
priemer
za SOŠ

poznámka
+Počet žiakov
83
467
316
+Počet externých žiakov
 
13
22
+Podiel externých žiakov
 
2,8 %
8,5 %
+Počet žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
1
2
+Podiel žiakov zo soc. znevýh. prostredia
 
0,2 %
0,6 %
+Počet pedagógov
90
55
32
 

Komentár školy

Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy
Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši ponúka odborné vzdelanie pre oblasť hotelierstva, spoločného stravovania, cestového ruchu a obchodu. V študijných odboroch máme posilnenú výučbu cudzích jazykov o výučbu odborného predmetu v anglickom jazyku. Odborný výcvik a prax máme v hoteloch v Demänovskej Doline, L.Jáne, na Štrbskom Plese – Grand Hotel Kempinski. Prevádzkujeme vlastnú reštauráciu, cukrárenskú výrobňu a aranžérsku dielňu. Ponúkame žiakom aj zahraničnú prax – Hotel Marriott Praha, zariadenia v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku. Od roku 2013 pri škole aktívne pracuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod a gastronómiu, ktoré ponúka akreditované aj neakreditované vzdelávacie aktivity ( barmanský, someliérsky, baristický, animátorský kurz, curving ), akreditované kurzy na získanie rekvalifikácie, alebo špeciálnych zručností. V škole pôsobí školská televízia HAMA a žiacka školská rada sa podieľa na vydávaní školského časopisu PRIEVAN. Škola je členom Medzinárodnej asociácie hotelových škôl AEHT v Luxembursku, Sl. zväzu kuchárov a cukrárov, Sl. sommelierskej asociácie, Zväzu hotelov a reštaurácií SR a Klastra Liptov. Hostíme zahraničných študentov cez ROTARY organizáciu. V roku 2017 bol škole potvrdený rating BBB plus anglickou spoločnosťou IES Londýn, pracovisko Brno. Každoročne sa zúčastňujeme mnohých odborných aj športových súťaží. Žiaci sú úspešní v barmanských , kuchárskych, baristických a cukrárskych súťažiach, v podnikateľskom vzdelávaní CVIĆNÁ FIRMA ( dvakrát prvé miesto na veľtrhu v Prahe a dvakrát v Bratislave a Ostrave) a podnikanie v cestovnom ruchu. Medzi našich úspešných športovcov patrila Petra Vlhová, Šajbidor, Garajová, Gajarský a v súčasnosti Monika Škáchová, Durný. Podporujeme projektovú činnosť cez grantové programy zriaďovateľa, Komunitnej nadácie LIPTOV, mentorské projekty pre žiakov, Erazmus, projekty na materiálne vybavenie školy. Aktívne sme vstúpili do duálneho vzdelávania pre odbory kuchár, čašník a obchodný pracovník.

Komentáre používateľov